ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

 

Αθήνα, σήμερα 2ης Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. – Ε.Τ.Α.Α., στο κατάστημα των γραφείων του στην οδό Μάρνη 22, προς εξέταση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και λήψη απόφασης γι’ αυτά.

 

Παρόντες οι κ.κ. 1) Πλιάκης Στυλιανός, Πρόεδρος Δ.Σ./ΕΤΑΑ, 2) Μακέδος Κωνσταντίνος, Πρόεδρος ΔΕ Μηχανικών & ΕΔΕ ως Αντιπρόεδρος Α΄, 3) Τσούκαλος Ευστάθιος, Πρόεδρος της ΔΕ Υγειονομικών ως Αντιπρόεδρος Β΄,(παρών ήταν στα θέματα 2-9 και 16) 4) Βερβεσός Δημήτριος, Αναπληρωτής Πρόεδρος της ΔΕ Νομικών ως Αντιπρόεδρος Γ΄, ( παρών ήταν στο θέμα 16), 5) Μιχαηλίδη-Κοκκαλιάρη Παναγιώτα, Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής Νομικών, 6) Κεσίδου Όλγα, Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής Υγειονομικών, 7) Μούζιος Παναγιώτης, Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής Μηχανικών & ΕΔΕ, 8) Γλυκού Μαριάννα, Εκπρόσωπος του Εποπτεύοντος Υπουργείου, 9) Τσιτσιόλης Βασίλειος, Εκπρόσωπος του Εποπτεύοντος Υπουργείου, 10) Ροδιτάκης Γεώργιος, Ειδικός Επιστήμονας για τα οικονομικά, 11) Κατσίκης Αθανάσιος, Αναπληρωτής Εκπρόσωπος των ασφαλισμένων του ενταχθέντος ΤΣΑΥ,  12) Πλατσάκης Γεώργιος, Εκπρόσωπος ασφαλισμένων του ενταχθέντος ΤΣΜΕΔΕ, 13) Καραπάνος Χρήστος, Εκπρόσωπος Συνταξιούχων, 14) Λυμπεράς Χαράλαμπος, Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Υπαλλήλων ΕΤΑΑ (παρών ήταν στα θέματα 2-10 και 16).

 

Δεν παρέστησαν αν και προσκλήθηκαν οι κ.κ. 1) Αλεξανδρής Βασίλειος, Πρόεδρος της ΔΕ Νομικών ως Αντιπρόεδρος Γ΄, 2) Μακρυγιάννης Ιωάννης, Εκπρόσωπος των ασφαλισμένων του ενταχθέντος ΤΣΑΥ, 3) Μελεσσανάκης Νεκτάριος, Εκπρόσωπος Υπαλλήλων ΕΤΑΑ, αντί αυτών παραστάθηκαν οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, 4) Παπαθεοδώρου Αλέξανδρος, Κυβερνητικός Επίτροπος, ούτε ο νόμιμος αναπληρωτής του.

 

           

Γραμματέας του Δ.Σ. η κ. Φιλιππάκη Αικατερίνη.

 

Παρίστανται επίσης ως εισηγητές οι παρακάτω: Τζαγκαράκη Αιμιλία, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΤΑΑ, Καλδής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΕΤΑΑ,  Στελλάκη Καλλιόπη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Επιθεώρησης ΕΤΑΑ, , Δημήτριος Σιμάτος, Προϊστάμενος Δ/νσης Ασφάλισης – Παροχών ΤΑΣ, Κωνσταντίνος Κούρκουλος, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ΤΣΑΥ, Ζαχαρούλα Κοτσάνη, Προϊσταμένη Δ/νσης Ασφάλισης – Παροχών ΤΥΔΑ – ΤΠΔΑ Ιωάννα Δραγούτα, Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ΤΣΜΕΔΕ, Ισιδώρα Παύλάτου, Προϊσταμένη Δ/νσης Εποπτείας & Ελέγχου Περιφερειακών Υπηρεσιών, Στυλιανός Πλιάκης, Πρόεδρος ΔΣ ΕΤΑΑ..

 

.

 

 

 

 Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 9ο                                Δ.Σ. 388/02-03-2016

 

Μετακίνηση Ελεγκτών – Υπαλλήλων και Κλητήρων για εκτέλεση υπηρεσίας για το έτος 2016.

 

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

 

  1. Οι υπάλληλοι κ. Μαρία Σμαϊλη (ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων)  και ο κ. Φώτιος  Κυριακόπουλος ( ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων)  να διενεργούν ελέγχους  στα  αρχεία  των συμβολαιογράφων  καθώς και  ο υπάλληλος  κ. Ζώης Αναγνωστόπουλος  (ΥΕ επιμελητών)  διεκπεραιώνει   εξωτερικές  εργασίες .

Η απόφασή έχει αναδρομική ισχύ από  01.01.2016.

  1. Επαναβεβαιώνει την απόφασή του ώστε κατά τη διάρκεια των ελέγχων που διενεργούν σε Συμβολαιογράφους υπάλληλοι του ΕΤΑΑ, είτε της Επιθεώρησης είτε του ΤΑΣ, να γίνεται κοινός έλεγχος σε αυτούς για τις οφειλές τους τόσο προς το ΤΑΝ όσο και προς το ΤΑΣ.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ./ΕΤΑΑ

 

 

 

ΣΤΥΛ. ΠΛΙΑΚΗΣ