Εγκύκλιος Συλλόγου 5-2016- Διαβίβαση εγγράφου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Διεύθυνση Εσωτερικών  Υποθέσεων, Τμήμα Ειδικών Υποθέσεων για αναζήτηση στοιχείων των δικηγόρων που αναφέρονται σ’ αυτό  και έχουν συμβληθεί στις αναφερόμενες σε αυτό συμβολαιογραφικές πράξεις.

Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή  των συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν σύναψη συμφώνων συμβίωσης αλλοδαπών με  Έλληνες υπηκόους και την κατάρτιση πράξεων αναγνώρισης τέκνων στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στο έγγραφο αυτό  πρόσωπα, για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται σ’ αυτό, να αποστείλει  άμεσα στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου (Γ. Γενναδίου 4, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                                    Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                              Ευτυχία Καραστάθη