ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 7/2016-ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7017/13/1310-ν΄ έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, -Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας- Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων-Τμήμα Ειδικών Υποθέσεων- σχετικό με την αναζήτηση στοιχείων των δικηγόρων που αναφέρονται σ’ αυτό  και έχουν συμβληθεί στις αναφερόμενες σε αυτό συμβολαιογραφικές πράξεις.

Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή  των συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν τη σύναψη πληρεξουσίων, που απευθύνονται στο Υπουργείο Εσωτερικών ή στις Περιφέρειες Αττικής και αφορούν υποθέσεις νομιμοποίησης αλλοδαπών, στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στο έγγραφο αυτό  πρόσωπα, για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται σ’ αυτό, να αποστείλει  άμεσα στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου (Γ. Γενναδίου 4, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                                    Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                               Ευτυχία Καραστάθη