Εγκύκλιος Συντονιστικής 37/2016 – Διαβίβαση εγκυκλίου για ΙΚΕ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε τη με αριθμ. πρωτ. ΔΕΑΦ Β’ 1084102 ΕΞ 2016/01.06.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης, Διοίκηση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, Τμήμα Β’), σύμφωνα με την οποία είναι δυνατή η μετατροπή ατομικής επιχείρησης και κοινωνίας αστικού δικαίου που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σε ΙΚΕ, κατ’ εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεων των ν.δ.1297/1972 και ν.2166/1993.

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

 

Συνημμένα αρχεία: