Εγκύκλιος Συλλόγου 9/2016 – Έκδοση Βεβαίωσης Οφειλής για Οφειλέτες Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (αρθρ.18 Ν.4331/2015)

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρ. 18 παρ. 1 περ. β’ του Ν. 4331/2015, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) διατηρούν το δικαίωμα και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής, να μη χορηγούν αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη. Στις περιπτώσεις αυτές εκδίδεται Βεβαίωση Οφειλής, η οποία κατατίθεται στο συμβολαιογράφο αντί του αποδεικτικού ενημερότητας και βάσει αυτής αποδίδεται στο Φορέα το προϊόν του τιμήματος μέχρι του ύψους της οφειλής.

Προς ενημέρωσή σας παρατίθεται κατωτέρω το πλήρες κείμενο του άρθρου 18 του Ν. 4331/2015:

Άρθρο 18Δικαιώματα Φ.Κ.Α. μετά την υπαγωγήοφειλετών σε ρύθμιση και συμμόρφωση

1. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης διατηρούν το δικαίωμα και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής:
α) να εγγράφουν υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία οφειλετών, συνυπόχρεων προσώπων ή εγγυητών για οφειλέτες άνω των 200.000 ευρώ περιλαμβανομένων των πάσης φύσεως τόκων και προσαυξήσεων, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί πριν από την υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη,
β) να μην χορηγούν αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη. Στις περιπτώσεις αυτές εκδίδεται Βεβαίωση Οφειλής, η οποία κατατίθεται αντί του αποδεικτικού ενημερότητας και αποδίδεται στο Φορέα το προϊόν του τιμήματος μέχρι του ύψους της οφειλής.

2. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης υποχρεούνται να προβαίνουν σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του φορέα μέχρι του ύψους των οφειλών, κατά αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε., όπως εκάστοτε ισχύουν. Στην περίπτωση αυτή τα ποσά των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη συμψηφίζονται με τις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης, όπως αυτές ορίζονται στην απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ασφαλιστικού φορέα. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται το αρμόδιο όργανο, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

Με τιμή

             Ο Πρόεδρος                                                              Η Γενική Γραμματέας

        Γεώργιος Ρούσκας                                                         Ευτυχία Καραστάθη