Ανακοίνωση Συντονιστικής -Τοπογραφικά Διαγράμματα

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος λαμβάνοντας γνώση της υπ’ αριθμ. 267/26-1-2016 απόφασης του ΣτΕ (Τμήμα Δ) και του γεγονότος ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΤΕΕ για τις δηλώσεις αυθαιρέτων κατά την έννοια του Ν. 4178/2013 γίνονται δεκτά τοπογραφικά διαγράμματα από οποιονδήποτε μηχανικό ανεξαρτήτως ειδικότητας, και δεδομένου ότι οι συμβολαιογράφοι έχουν υποχρέωση τήρησης της κείμενης νομοθεσίας ή των κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθέντων Προεδρικών Διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων επ’ αυτής, καλεί τα μέλη των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της Χώρας να δέχονται όλα τα τοπογραφικά διαγράμματα, ανεξαρτήτως της ειδικότητας του μηχανικού που τα έχει εκπονήσει, όπως πράττει και η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΤΕΕ, μέχρι την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης που να συγκεκριμενοποιεί τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών, ή μέχρι την αποστολή σχετικού εγγράφου από το ΤΕΕ, που να απαριθμεί τους μηχανικούς που, κατ’ αυτό, δικαιούνται να υπογράφουν τοπογραφικά διαγράμματα.

Η Συντονιστική Επιτροπή δεν έχει, σε καμία περίπτωση, πρόθεση εμπλοκής στα επαγγελματικά δικαιώματα οποιουδήποτε επαγγελματικού κλάδου, εκτός και αν προβλεφθούν από διάταξη τυπικού Νόμου ή αυτά εκφρασθούν από το κεντρικό συνδικαλιστικό όργανο του κλάδου αυτού.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας