Εγκύκλιος Συλλόγου 12/2016 – Δείγματα υπογραφής – Apostille

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 10284/16.11.2016 έγγραφο του κ. Ελευθερίου Γεωργίλη, Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με το οποίο πρέπει να αποσταλούν μέχρι τέλος του έτους δείγματα υπογραφών των εν ενεργεία συμβολαιογράφων της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Αθηνών, προκειμένου να γίνει η ταυτοποίησή τους   για την επίθεση της σφραγίδας της Χάγης (Apostille) στα συμβολαιογραφικά έγγραφα.

Ως εκ τούτου σας καλούμε να προσέλθετε στο Σύλλογο (3ος όροφος – Τμήμα Μητρώου) το αργότερο μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2016 και ώρες 9.00-15.00, για να δώσετε δείγμα της υπογραφής, της μονογραφής και της συμβολαιογραφικής σας σφραγίδας (στρογγυλή).

 Με τιμή

                  Ο Πρόεδρος                                                                 Η Γενική Γραμματέας

             Γεώργιος Ρούσκας                                                          Ευτυχία Καραστάθη

Συνημμένα αρχεία: