Εγκύκλιος Συλλόγου 13/2016 – Διαβίβαση εγκυκλίου ΙΚΑ – Ασφαλιστική Ενημερότητα

ΘΕΜΑ: Υπ’ αριθμ. 47/19-12-2016 Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. (ΑΔΑ: ΩΑΩΥ4691ΩΓ-ΣΘΡ)

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σάς αποστέλλουμε την υπ’ αριθμ. 47/19-12-2016 εγκύκλιο του Τμήματος Ελέγχου Οικοδομοτεχνικών Έργων της Δ/νσης Ασφάλισης & Εσόδων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) με τίτλο «Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού». Λόγω της ασαφούς διατυπώσεως της προαναφερθείσας εγκυκλίου και ειδικότερα της αναφοράς για την απόδοση παρακρατουμένων ποσών, ο Σύλλογος επικοινώνησε με την αρμόδια Διεύθυνση Ασφάλισης & Εσόδων, και θα υποβληθεί άμεσα έγγραφο προς την υπηρεσία αυτή, ζητώντας ερμηνευτικές διευκρινίσεις.

Με τιμή

      Ο Πρόεδρος                                                      Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                   Ευτυχία Καραστάθη

Συνημμένα αρχεία: