Εγκύκλιος Συλλόγου 2-2017 – Διαβίβαση ΠΟΛ 1006 & 1009/2017

ΘΕΜΑ: ΠΟΛ. 1006/2017 «Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων και ρύθμιση λοιπών θεμάτων εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πέμπτου «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 (Α’  240)» (43 Β) [σε σχέση με την υποβολή δηλώσεων που αφορούν φορολογία εισοδήματος, ΦΠΑ, ΦΜΑΠ, ΕΤΑΚ κ.λπ.] και ΠΟΛ. 1009/2017 «Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του Πέμπτου Μέρους «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 (Α’ 240)» (ΑΔΑ:6ΑΧΤΗ–ΜΩ2)

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε τις ΠΟΛ. 1006/2017 (ΦΕΚ 43/17-1-2017 τ. Β’) και ΠΟΛ. 1009/17-1-2017 (ΑΔΑ:6ΑΧΤΗ–ΜΩ2), προς ενημέρωσή σας. Η ΠΟΛ. 1006/2017 καθορίζει τον τρόπο και τη διαδικασία που ακολουθείται σε σχέση με τις διατάξεις των άρθρων  57-61 του Ν. 4446/2016 (240 Α) και ειδικότερα ρυθμίζει τον τρόπο υποβολής δηλώσεων (αρχικών ή τροποποιητικών, χρεωστικών ή μηδενικών) που αφορούν φορολογία εισοδήματος, ΦΠΑ, ΦΜΑΠ, ΕΤΑΚ, ΦΑΠ, ΕΝΦΙΑ και ΕΦΑ, φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, μεταβίβασης ακινήτων κ.λπ., υπό την προϋπόθεση ότι η προθεσμία για την υποχρέωση υποβολής δήλωσης είχε λήξει μέχρι τις 30-9-2016. Η δε ΠΟΛ. 1009/2017 παρέχει τις απαιτούμενες οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των προαναφερθέντων διατάξεων του Ν. 4446/2016, με σχετικά παραδείγματα.

Με τιμή

   Ο Πρόεδρος                                                           Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                     Ευτυχία Καραστάθη