ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Ανακοίνωση Συντονιστικής – Διαβίβαση εγγράφου ΚΕΑΟ για προσκόμιση Πιστοποιητικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σχετικά με τo με αριθμ.πρωτ. Γ36/04/34/20.01.2017 έγγραφο του ΚΕΑΟ με θέμα «Διασφάλιση οφειλής για μεταβίβαση ακινήτων οφειλετών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης», το οποίο σας διαβιβάζουμε συνημμένα, σας ενημερώνουμε ότι σχετικά με την υποχρέωση προσκόμισης Πιστοποιητικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας κατά τη σύνταξη συμβάσεων αγοραπωλησίας από τους πωλητές, καμία διεύρυνση του αριθμού των προσώπων που υποχρεούνται σε προσκόμιση Ασφαλιστικής Ενημερότητας  δεν έχει συμβεί. Σε κάθε περίπτωση σήμερα, υφίσταται η υποχρέωση προσκόμισης μίας και μόνον ασφαλιστικής ενημερότητας.

Επίσης και για όσους είναι υπόχρεοι για την προσκόμιση Ασφαλιστικής Ενημερότητας, το ορίζουν με κάθε λεπτομέρεια οι σχετικές διατάξεις που ίσχυαν μέχρι και της έκδοσης της ως άνω εγκυκλίου. Εκκρεμεί δε, συνάντηση με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ, η οποία θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017, για την παροχή σχετικών διευκρινήσεων για το ανωτέρω θέμα, καθώς και για τα ασφαλιστικά ζητήματά μας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία: