Ανακοίνωση Συντονιστικής – Κάρτες πληρωμών POS – Συμβολαιογράφοι

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,        

        Κατόπιν ερωτημάτων συναδέλφων σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 66 του Ν.4446/2016 για την υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή αναφορικά με την αποδοχή ή μη μέσων πληρωμής με κάρτα, σας ενημερώνουμε ότι, μέχρι και σήμερα, δεν υφίσταται η ανωτέρω υποχρέωση για τους συμβολαιογράφους.

Ως εκ τούτου δεν υποχρεούμεθα να αναγράφουμε την ύπαρξη η μη μέσου ηλεκτρονικής πληρωμής (POS) στα συμβολαιογραφεία μας.

Αναμένεται έκδοση υπουργικής απόφασης που θα ρυθμίζει αναλυτικά τους κλάδους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 66 του Ν.4446/2016.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας