Εγκύκλιος Συλλόγου 3/2017-Δικαιώματα προσώπων που συνάπτουν σύμφωνο συμβίωσης (Κ.Υ.Α 153726/2016/0092/2017)

ΘΕΜΑ: Δικαιώματα προσώπων που συνάπτουν σύμφωνο συμβίωσης (Κ.Υ.Α. 153726/2016/0092/2017)

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σάς κοινοποιούμε την υπ’ αριθμ. 153726/2016/0092/10-2-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 12 και 16 του ν. 4387/2016» (ΑΔΑ:63ΗΕΗ-ΓΘΠ), με την οποία δίνονται διευκρινίσεις επί των δικαιωμάτων των προσώπων που συνάπτουν σύμφωνο συμβίωσης βάσει του Ν. 4356/2015, καθώς αυτά εξομοιώνονται –ανεξαρτήτως φύλου– με τους έγγαμους ως προς κάθε κοινωνικοασφαλιστικό δικαίωμα, παροχή, υποχρέωση ή περιορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016 (άρθρο 16) ή της εν γένει κοινωνικοασφαλιστικής και προνοιακής νομοθεσίας.

Με τιμή

        Ο Πρόεδρος                                                          Η Γενική Γραμματέας

    Γεώργιος Ρούσκας                                                     Ευτυχία Καραστάθη

Συνημμένα αρχεία: