Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 54Α παρ. 1 του Ν.4174/2013, επισυνάπτουμε στα συμβόλαια μας πιστοποιητικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για τα πέντε (5) προηγούμενα έτη. Σύμφωνα με τη άνω διάταξη για συμβόλαια που αφορούν κτίσματα και γενικά εντός σχεδίου ακίνητα επισυνάπτουμε πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015.

Για τα αγροτεμάχια χωρίς κτίσματα, που η υποχρέωση αναγραφής τους στο Ε9 άρχεται από 1-1-2014, επισυνάπτουμε πιστοποιητικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για τα έτη 2014 και 2015.

Τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί μέχρι την 31-12-2015 δεν ισχύουν.  Για τη σύνταξη συμβολαίων από 1-1-2016 απαιτείται η έκδοση νέων πιστοποιητικών.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Γενική Γραμματέας
Ευτυχία Καραστάθη