Ενημερωτικό για περικοπές συντάξεων

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

(ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ- ΑΓΩΓΩΝ)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ 1-1-2012.

            1.-  Αρμόδιο Δικαστήριο για την εκδίκαση της Προσφυγής τους είναι το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο.

2.-  Η δικηγορική αμοιβή των 60 ευρώ, που καλείται να καταβάλει έκαστος προσφεύγων συνταξιούχος, περιλαμβάνει:

α) Την αίτηση του συνταξιούχου προς τον ΕΦΚΑ – Τομέα Νομικών (Σωκράτους 53) περί της επαναφοράς του ποσού της σύνταξής του στο ύψος, που είχε πριν τις περικοπές, που έγιναν με τον Ν. 4051/2012 και με τον Ν. 4093/2012, κατ’ εφαρμογήν των σχετικών αποφάσεων της Ολομελείας του ΣτΕ.

β)  Την αίτηση του συνταξιούχου προς το ΕΤΕΑΕΠ (Φιλελλήνων 13) περί της επαναφοράς του ποσού της σύνταξής του στο επίπεδο, που είχε πριν τις περικοπές με τους ανωτέρω νόμους, αλλά και με τον Ν. 4387/2016, καθώς και περί της επιστροφής των διαφορών, που προκύπτουν από την άρση των ανωτέρω περικοπών.

γ)  Την κατάθεση Ένστασης (Ενδικοφανούς Προσφυγής) κατά των απορριπτικών αποφάσεων, που θα εκδοθούν επί των ανωτέρω δύο αιτήσεων από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ, ή κατά των τεκμαιρομένων απορριπτικών αποφάσεων των ανωτέρω δύο φορέων, σε περίπτωση, κατά την οποία παρέλθει τρίμηνο από της υποβολής των ανωτέρω αιτήσεων, χωρίς να έχουν εκδοθεί επ’ αυτών αποφάσεις.

Η ΄Ενσταση (Ενδικοφανής Προσφυγή) πρέπει να κατατεθεί ενώπιον της Επιτροπής Εκδίκασης Ενστάσεων του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ,  εντός προθεσμίας τριών μηνών από της κοινοποιήσεως των απορριπτικών αποφάσεων ή της απράκτου παρελεύσεως τριμήνου από της καταθέσεως των αιτήσεων, ως άνω.

δ) Την κατάθεση Προσφυγής ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου κατά της απόρριψης της ανωτέρω ΄Ενστασης, είτε με την έκδοση σχετικής απορριπτικής απόφασης, είτε με την άπρακτη παρέλευση τριμήνου από της καταθέσεως της Ενστάσεως.

Η Προσφυγή πρέπει να ασκηθεί εντός προθεσμίας 60 ημερών από της κοινοποιήσεως της απορριπτικής αποφάσεως ή της απράκτου παρελεύσεως τριμήνου από της καταθέσεως της Ενστάσεως, ως άνω.

ε) Την συζήτηση και υποστήριξη της Προσφυγής ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου και την εν γένει διαδικασία μέχρι και την έκδοση της αποφάσεως του ως άνω Δικαστηρίου επί της Προσφυγής και την νόμιμη επίδοση αυτής.

3.-  Σε περίπτωση ασκήσεως Εφέσεως, με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα,  κατά της πρωτόδικης απόφασης από τον συνταξιούχο, πρέπει κάθε συνταξιούχος να καταβάλει 200 ευρώ για το νόμιμο παράβολο και 50 ευρώ για δικηγορική αμοιβή, στην οποία περιλαμβάνεται η άσκηση της Εφέσεως,  η συζήτηση και υποστήριξή της ενώπιον του Δικαστηρίου και η εν γένει διαδικασία μέχρι και την έκδοση της αποφάσεως του Εφετείου και την νόμιμη επίδοση αυτής.

4.- Σε περίπτωση ασκήσεως Εφέσεως, με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα από το Νομικό Πρόσωπο, κάθε συνταξιούχος πρέπει να καταβάλει δικηγορική αμοιβή 50 ευρώ, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η συζήτηση και αντίκρουση της Εφέσεως ενώπιον του Δικαστηρίου και η εν γένει διαδικασία μέχρι και την έκδοση της αποφάσεως του Εφετείου και την νόμιμη επίδοση αυτής.

 

Αθήνα, Απρίλιος 2017

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων Συμβολαιογράφων