Εγκύκλιος Συλλόγου 5/2017 – Διαβίβαση ΠΟΛ 1048/2017

ΘΕΜΑ: ΠΟΛ. 1048/2017«Χορήγηση φορολογικών πιστοποιητικών μετά τη μονομερή ανάκληση ανέκκλητης πληρεξουσιότητας, η οποία χορηγήθηκε με προσύμφωνο για την κατάρτιση οριστικού συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτου με αυτοσύμβαση»

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε συνημμένα την ΠΟΛ. 1048/28-3-2017 με τίτλο «Χορήγηση φορολογικών πιστοποιητικών μετά τη μονομερή ανάκληση ανέκκλητης πληρεξουσιότητας, η οποία χορηγήθηκε με προσύμφωνο για την κατάρτιση οριστικού συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτου με αυτοσύμβαση», η οποία εκδόθηκε με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί σχετικά με τη δυνατότητα ή μη χορήγησης φορολογικών στοιχείων κατά την προαναφερθείσα περίπτωση και με σκοπό την ex nunc ομοιόμορφη αντιμετώπιση παρόμοιων υποθέσεων.

Σύμφωνα με την παρ. 3, στην περίπτωση ανέκκλητης πληρεξουσιότητας χορηγηθείσας με σύμβαση (προσύμφωνο) για την κατάρτιση οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτου με δικαίωμα αυτοσύμβασης, η φορολογική διοίκηση (Δ.Ο.Υ.), αφού ελέγξει και τις λοιπές προϋποθέσεις ανά περίπτωση, υποχρεούται να προβεί στη χορήγηση πιστοποιητικών ΕΝ.Φ.Ι.Α. και φόρου κληρονομιών – δωρεών βάσει των προσκομισθέντων προσυμφώνων, καθώς δεν έχει αρμοδιότητα να κρίνει εάν συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι που να καθιστούν δεσμευτική τη μεταγενέστερη μονομερή συμβολαιογραφική ανάκληση αυτής.

Με τιμή

        Ο Πρόεδρος                                                              Η Γενική Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                           Ευτυχία Καραστάθη

Συνημμένα αρχεία: