Εγκύκλιος Συντονιστικής 21/2017-Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας

ΘΕΜΑ: Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Με την υπ’ αριθμ. 9/2014 Εγκύκλιό μας, σας είχαμε κοινοποιήσει την υπ’ αριθμ. 145026/10-1-2014 (ΦΕΚ 31/14-1-2014 τευχ. Β’) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με τίτλο «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα».

Κατά τη διάταξη του άρθρ. 63 παρ. 6 της απόφασης αυτής «Το Ε.Μ.Σ.Υ. τίθεται σε λειτουργία με Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α.. Με την ίδια ή άλλη Διαπιστωτική Πράξη μπορεί να διασυνδέεται το Ε.Μ.Σ.Υ. με άλλες βάσεις δεδομένων που λειτουργούν στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. ή/και στους εποπτευόμενους φορείς».

Με την υπ’ αριθμ. 721/21-11-2016 Διαπιστωτική Πράξη του Υ.Π.Ε.Κ.Α.  (ΑΔΑ: 60ΩΛ4653Π8-Τ2Δ) διαπιστώθηκε η επιχειρησιακή λειτουργία του Ε.Μ.Σ.Υ.. Συνεπώς, εφ’ εξής πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του άρθρ. 9 παρ. 2 και 3 της προαναφερθείσας υπ’ αριθμ. 145026/10-1-2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα με τις οποίες: «2. Για τη σύνταξη κάθε συμβολαίου μεταβίβασης, δωρεάς, γονικής παροχής, αποδοχής κληρονομίας ή σύστασης εμπραγμάτου δικαιώματος που αφορά στο ακίνητο που πραγματοποιείται υδροληψία, πρέπει να προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο το πιστοποιητικό εγγραφής του εν λόγω σημείου υδροληψίας στο Ε.Μ.Σ.Υ. ή να αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει το συμβόλαιο ο κωδικός εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ..

  1. Σε κάθε ιδιωτικό συμφωνητικό για μίσθωση ή κατά παραχώρηση χρήση του ακινήτου στο οποίο πραγματοποιείται υδροληψία, πρέπει να αναγράφεται ρητά και ο κωδικός εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ.».

Με την παρούσα κοινοποιούνται η υπ’ αριθμ. 145026/10-1-2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση και η υπ’ αριθμ. 721/21-11-2016 Διαπιστωτική Πράξη.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας