Εγκύκλιος Συντονιστικής 22/2017 – Ερωτηματολόγιο Υπουργείου Οικονομικών – Ξέπλυμα χρήματος

ΘΕΜΑ: Ερωτηματολόγιο για την εκπόνηση έκθεσης εθνικής εκτίμησης κινδύνου ξεπλύματος χρήματος/χρηματοδότησης τρομοκρατίας

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

        Στο πλαίσιο αξιολόγησης της χώρας μας το 2018 από τη Financial Action Task Force (FATF) για τον Κίνδυνο Ξεπλύματος Χρήματος/Χρηματοδότησης Τρομοκρατίας διεξάγεται έρευνα με χρήση ερωτηματολογίου για την εκπόνηση Έκθεσης Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου Ξεπλύματος Χρήματος/ Χρηματοδότησης Τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ).

Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν το βαθμό συμμόρφωσης ορισμένων υπόχρεων προσώπων του ν.3691/2008 (ΦΕΚ 166 Α΄05.08.2008), το οποίο και σας αποστέλλεται συνημμένα – φυσικών ή νομικών προσώπων που ασκούν συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες – με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου.

Η συμβολή σας στην επιτυχή διεξαγωγή της έρευνας, μέσω συμπλήρωσης του σχετικού ερωτηματολογίου, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική δεδομένου ότι όσες περισσότερες απαντήσεις υπάρξουν θα είναι πιο αντιπροσωπευτικό το δείγμα στην στατιστική ανάλυση.

Διευκρινήσεις για το ερωτηματολόγιο:

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, εμπιστευτικό και τα αποτελέσματα που θα προκύψουν θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά και μόνο στα πλαίσια της στατιστικής ανάλυσης της έρευνας.

Θα πρέπει το ερωτηματολόγιο να συμπληρωθεί μέχρι 5 Μαΐου 2017.

Για να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο παρακαλούμε πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Εθνική αξιολόγηση του κινδύνου ξεπλύματος χρήματος/χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Οι ερωτήσεις 16-29 του ερωτηματολογίου  ΔΕΝ απευθύνονται σε συμβολαιογράφους, καθώς στην έννοια του προσωπικού δεν περιλαμβάνεται το προσωπικό που παρέχει γραμματειακή υποστήριξη και λοιπές βοηθητικές εργασίες. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση και επίλυση αποριών μπορείτε να απευθυνθείτε στο συμβολαιογράφο Αθηνών Αθανάσιο Δράγιο, μέλος της ομάδας μη χρηματοπιστωτικού τομέα Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου ΞΧ/ΧΤ (τηλέφωνο 210-3303135).

Ο χρόνος που θα χρειαστείτε για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι περίπου δέκα λεπτά.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμβολή και το χρόνο σας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία: