Εγκύκλιος Συντονιστικής 24/2017- Παράταση προθεσμίας υπαγωγής αυθαιρέτων στο Ν.4178/2013

ΘΕΜΑ: Κ.Υ.Α. οικ. 21779/2017 (ΦΕΚ 1544 Β) – Παράταση προθεσμίας υπαγωγής αυθαιρέτων στο Ν. 4178/2013

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε συνημμένα την υπ’ αριθμ. οικ. 21779/3-5-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με τίτλο «Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 174) και τροποποίηση της αριθμ. 2254/30-8-2013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 174)» (ΦΕΚ Β 2184), όπως ισχύει» (ΦΕΚ 1554/4-5-2017 τευχ. Β). Σύμφωνα με την προαναφερθείσα Κ.Υ.Α. (άρθρ. 1), η προθεσμία υπαγωγής αυθαιρέτων κτισμάτων στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 παρατείνεται για ένα (1) μήνα, δηλαδή λήγει την 8-6-2017.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία: