Εγκύκλιος Συλλόγου 6-2017-Κεφάλαιο ΙΚΕ -Διαβίβαση Εγγράφων

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2166/1993 κατά τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) (Έγγραφο ΔΕΑΦ Β 1066057 ΕΞ 2017/3-5-2017 Α.Α.Δ.Ε. (ΑΔΑ: 7ΛΘ1Η-ΒΜ4) σε ορθή επανάληψη)

Σχετ. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1084102 ΕΞ 2016/1-6-2016 έγγραφο της Γ.Γ.Δ.Ε. (Εγκύκλιος Συντονιστικής 37/2016)

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε συνημμένα το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1066057 ΕΞ/3-5-2017 (σε ορθή επανάληψη) έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με τίτλο «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2166/1993 κατά τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)» (ΑΔΑ: 7ΛΘ1Η-ΒΜ4).

Σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο, το οποίο εκδίδεται σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1084102 ΕΞ 2016/1-6-2016 έγγραφο Γ.Γ.Δ.Ε., σε περίπτωση μετατροπής ατομικής επιχείρησης σε Ι.Κ.Ε. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2166/1993, το εταιρικό κεφάλαιο της από μετατροπή Ι.Κ.Ε. δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων και επτακοσίων τριάντα πέντε (146.735) ευρώ, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων για τις Ε.Π.Ε. (ο φορολογικός χειρισμός των οποίων εξομοιώνεται με αυτόν των Ι.Κ.Ε.), δεδομένου ότι με βάση το Ν. 2166/1993, το εταιρικό κεφάλαιο της από μετασχηματισμό Ε.Π.Ε. δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ποσό αυτό. 

Με τιμή

      Ο Πρόεδρος                                            Η Γενική Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                         Ευτυχία Καραστάθη