Εγκύκλιος Συλλόγου 8/2017-Παράταση προθεσμίας οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης

ΘΕΜΑ: Άρθρο 30 Ν. 4474/2017 (ΦΕΚ 80 Α) – Παράταση προθεσμίας οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4474/2017 (ΦΕΚ 80/7-6-2017 τευχ. Α’) με τίτλο «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις». Με το άρθρο 30 του νόμου αυτού, το οποίο σας κοινοποιούμε συνημμένα, παρατείνεται η προθεσμία για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης μέχρι 30-9-2017 (παρ. 1), ενώ παράλληλα προσδιορίζονται οι συντελεστές πρόσθετου φόρου για τις δηλώσεις που υποβάλλονται από 1-6-2017 και μέχρι τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας (παρ. 2 και 3).

Με τιμή

         Ο Πρόεδρος                                                    Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                   Ευτυχία Καραστάθη

Συνημμένα αρχεία: