Ανακοίνωση Συλλόγου – Εγκατάσταση POS-Προσφορά Τράπεζας Πειραιώς

ΘΕΜΑ: Εγκατάσταση POS-προσφορά Τραπέζης Πειραιώς

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας συνεδρίασε την Τρίτη 11 Ιουλίου 2017 εκτάκτως για να αποφασίσει-μεταξύ άλλων θεμάτων-για την εκτέλεση της υπ΄ αριθμόν 45231/20-4-2017 ΚΥΑ, με την οποία υποχρεούνται οι συμβολαιογράφοι μαζί με άλλους επιτηδευματίες να εγκαταστήσουν στα γραφεία τους από τις 27-7-2017 POS για την διενέργεια συναλλαγών μέσω καρτών.

Λόγω της υπ΄ αριθμόν πρωτ. Γ/ΕΞ/5119/4-7-2017 γνωμοδοτήσεως της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Α.Π.Δ.Π.Χ.) επί του ερωτήματος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών περί παραβιάσεως ή μη προσωπικών δεδομένων με την χρήση POS και της αναφοράς στην οδηγία για την προστασία των καταναλωτών, από την εφαρμογή των διατάξεων της οποίας εξαιρούνται οι συμβολαιογράφοι πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω επισημάνσεις και διευκρινίσεις προς αποφυγή συγχύσεων, παρερμηνειών και δημιουργίας εσφαλμένων εντυπώσεων.

          Συγκεκριμένα οι διατάξεις της οδηγίας 2011/83/ΕΕ αφορούν στην προστασία των καταναλωτών και ιδιαίτερα στην κατοχύρωση του δικαιώματος υπαναχώρησης αυτών από μια σύμβαση. Όμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 3 εδ. θ΄ της ανωτέρω οδηγίας ο καταναλωτής δεν δικαιολογείται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, η οποία καταρτίζεται «από εντεταλμένο από τη δημόσια αρχή πρόσωπο», όπως είναι ο συμβολαιογράφος και οι συμβάσεις ακινήτων, που αυτός συντάσσει ως άμισθος δημόσιος λειτουργός. Επομένως οι διατάξεις της ως άνω οδηγίας, που αφορούν στην αναγνώριση του συμβολαιογράφου ως δημόσιου λειτουργού και ακολούθως στην αδυναμία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρισης των συμβαλλομένων από την σύμβαση, που καταρτίσθηκε με συμβολαιογραφικό έγγραφο δεν έχουν καμμία απολύτως σχέση με τις διατάξεις των προαναφερθεισών ΚΥΑ (για την εγκατάσταση POS με σκοπό την πάταξη της φοροδιαφυγής) και γνωμοδοτήσεως της Α.Α.Π.Δ.Π.Χ. (περί προσβολής προσωπικών δεδομένων).

          Επίσης με την προαναφερθείσα γνωμοδότησή της η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αποφάνθηκε ότι «η υποχρέωση τοποθέτησης POS στα δικηγορικά γραφεία δεν έρχεται σε αντίθεση με τις ουσιαστικές προϋποθέσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων κατά τον Ν. 2472/1997», επεσήμανε όμως το γεγονός ότι η ανωτέρω ΚΥΑ βρίσκεται εκτός των ορίων της-κατά το άρθρο 65 του Ν. 4446/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4472/2017-νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως, ως προς την εφαρμογή της στους δικηγόρους, διότι οι «πελάτες» τους δεν θεωρούνται «καταναλωτές», που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4446/2016.

          Κατόπιν εκτενούς συζητήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποφάσισε ομόφωνα, λαμβανομένων υπόψη: α) του μεσολαβούντος μικρού χρονικού διαστήματος μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 27-7-2017, της οποίας δεν προβλέπεται προς το παρόν παράταση και β) της επιβολής των υψηλών προστίμων, που προβλέπονται (σε περίπτωση ελέγχων), να προβεί στην αποδοχή της προσφοράς της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία κρίθηκε ως η πλέον συμφέρουσα για τους συμβολαιογράφους μεταξύ των υποβληθεισών τραπεζικών προσφορών για την εγκατάσταση POS, επιφυλασσομένου του δικαιώματός του για την άσκηση ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά της ως άνω ΚΥΑ.

          Κατωτέρω αναφέρονται τα κύρια σημεία της προσφοράς της ως άνω τράπεζας προς τον Σύλλογό μας και ειδικότερα:

1) Υπηρεσίες Αποδοχής Συναλλαγών με Κάρτες ΠληρωμώνΗ προμήθεια ανά συναλλαγή ανέρχεται σε 0,70% για χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες και 1,30% για εταιρικές κάρτες Visa ή Mastercard ανεξάρτητα από τη Τράπεζα που την έχει εκδώσει. Επίσης, για τις κάρτες της  CHINA UNION PAY (CHUP) η προμήθεια ανέρχεται σε 1,60%. Σε ότι αφορά το κόστος ενεργοποίησης / εγκατάστασης ενός (1)ενσύρματου τερματικού EFT /POS είναι ΔΩΡΕΑΝ το πρώτο χρόνο. Εφόσον η επιχείρηση δε πραγματοποιήσει το πρώτο χρόνο τζίρο μεγαλύτερο των 12.000€ υποχρεούται να καταβάλλει στην Τράπεζα το ποσό των εννέα ευρώ (9 €). Η μηνιαία αυτή χρέωση, εφόσον προκύψει, καλύπτει όλα τα πιθανά κόστη συντήρησης που έχει ένα τερματικό στη διάρκεια της χρήσης του. Εναλλακτικά προσφέρεται η δυνατότητα καταβολής εφάπαξ τέλους ενεργοποίησης για ενσύρματο τερματικό (κόστους 99€), οπότε δεν ισχύει η ως άνω περίπτωση χρέωσης μηνιαίου διαχειριστικού κόστους.

2) Υπηρεσίες Κίνησης ΚεφαλαίωνΠαρέχεται 50% έκπτωση στην προμήθεια εισερχομένων εμβασμάτων καθώς και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα, εφόσον αυτά διενεργούνται μέσω της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank

3) Υπηρεσία «winbank internet business»Παρέχεται δωρεάν η ειδικά σχεδιασμένη υπηρεσία που προσφέρει ευελιξία και αποτελεσματικότητα σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις, με 24ωρη πρόσβαση από παντού, ταχύτητα, αξιοπιστία και μειωμένο κόστος για την εξυπηρέτηση των τραπεζικών συναλλαγών.

          Επίσης αναμένεται διευκρίνιση της διαδικασίας σχετικά με την κατάθεση επιταγών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (απόδοση παρακρατηθέντος φόρου με επιταγή εκδοθείσα από οποιαδήποτε τράπεζα), υπηρεσία την οποία προτίθεται να μας παράσχει στα πλαίσια της εν γένει συνεργασίας μας η ως άνω τράπεζα.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος                                                      Η Γενική Γραμματέας

          αα                                                                  Ευτυχία Καραστάθη
Η Αντιπρόεδρος
Ελένη Κοντογεώργου