Εγκύκλιος Συλλόγου 10/2017 – Κοινοποίηση ΚΥΑ ΔΕΠΕΑ 178581/2017-Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

ΘΕΜΑ: Κ.Υ.Α. ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/2017/2017 «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (ΦΕΚ 2367 Β)

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σάς κοινοποιούμε συνημμένα την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30-6-2017 (ΦΕΚ 2367/12-7-2017 τευχ. Β’) των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων», η οποία διαμορφώνει το πλαίσιο αρχών και καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.

Ειδικότερα για τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων σε σχέση με το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), η διάταξη του άρθρου 13 παρ. 3 ορίζει ότι: «Κάθε συμβολαιογράφος, για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου, υποχρεούται να ελέγξει την εγκυρότητα του ΠΕΑ από το πληροφοριακό σύστημα του αρχείου επιθεώρησης κτιρίων, να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου και τον αριθμό ασφαλείας του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ».

Η έναρξη ισχύος της ως άνω Κ.Υ.Α. (άρθρο 18 παρ. 2) ορίζεται από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί εγκρίσεως των Τεχνικών Οδηγιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΟΤΕΕ), που προβλέπονται από το άρθρ. 1 παρ. 4 και που –σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5– καθορίζουν τη μορφή και το οριστικό περιεχόμενο του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Έως τότε εξακολουθεί να ισχύει ο προηγούμενος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.), δηλ. η υπ’ αριθμ. Δ6/Β/οικ. 5825/2010 Κ.Υ.Α. (Β’ 407) (άρθρο 18 παρ. 1).

Με τιμή

     Ο Πρόεδρος                                                              Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                       Ευτυχία Καραστάθη

Συνημμένα αρχεία: