Δελτίο Τύπου – Ενημέρωση για ενέργειες Συλλόγου σχετικά με βεβαίωση ΤΑΠ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ,

ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Σας αποστέλλουμε το έγγραφο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου & Δωδεκανήσου προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη, με το οποίο αιτούμαστε πάραυτα να ενημερωθούμε για την ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. του νομοσχεδίου με θέμα «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.. Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας. Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» που αφορά την προσάρτηση στα συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων της βεβαίωσης ΤΑΠ, η έλλειψη της οποίας επιφέρει αυτοδίκαιη ακυρότητα. Και τούτο διότι τα μεταβιβαστικά συμβόλαια, τα οποία θα συνταχθούν και θα υπογραφούν από την ημέρα της δημοσίευσης κι έπειτα, λόγω μη έγκυρης πληροφόρησης των συμβολαιογράφων περί του χρόνου δημοσίευσης, θα είναι άκυρα με σοβαρότατες επιπτώσεις για τις συναλλαγές.

Με τιμή

    Ο Πρόεδρος                                                                                  Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                                         Ευτυχία Καραστάθη

 

 

Συνημμένα αρχεία: