Ανακοίνωση Συντονιστικής – Εξαιρετικά Επείγουσα-Επικείμενη δημοσίευση νόμου που αφορά τη βεβαίωση ΤΑΠ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας πληροφορούμε ότι το νομοσχέδιο με θέμα «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.. Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας. Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις», το οποίο επιβάλει στο άρθρο 59 την προσάρτηση στα συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων βεβαίωσης ΤΑΠ, βρίσκεται προς δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβέρνησης.

Μετά από συνεννόηση του Συλλόγου με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, η δημοσίευση του ανωτέρω νομοσχεδίου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017.

Θα ακολουθήσει εγκύκλιος μόλις ο νόμος δημοσιευθεί.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας