Εγκ. Συντ. 32/2017 – Ν. 4483/2017 (ΤΑΠ, Δασικά & Κτηματολόγιο) ΟΡΘΟ

ΘΕΜΑ: Ν. 4483/28-7-2017 (ΦΕΚ 107 Α/31-7-2017)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σάς διαβιβάζουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, το Ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.. Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας. Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις», ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 107 Α/31-7-2017).

Σάς εφιστούμε την προσοχή στα άρθρα 59-60, τα οποία αφορούν στο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), στα άρθρα 140-143 (και ιδιαίτερα 142 §§ 2, 3), που αφορούν στη δασική νομοθεσία, καθώς και στο άρθρο 162, που αφορά στο Κτηματολόγιο.

Ειδικότερα, το άρθρο 59 («Βεβαίωση περί μη οφειλής Τ.Α.Π.») προβλέπει ότι για κάθε μεταβίβαση ακινήτου από οποιαδήποτε αιτία απαιτείται προσκόμιση στο συμβολαιογράφο βεβαίωσης του Ο.Τ.Α., στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο, ότι οι πωλητές δεν οφείλουν τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.), επί ποινή ακυρότητας του συμβολαίου και ελέγχου του συντάξαντος συμβολαιογράφου.

Επειδή η διάταξη του άρθρου 59 του Ν. 4483/2017 είναι ακριβώς όμοια με τη διάταξη του άρθρου 24 § 18 του Ν. 2130/1993 (η οποία διάταξη είχε καταργηθεί με το άρθρο 44 § 3 του Ν. 4262/2014, το οποίο στη συνέχεια καταργήθηκε με το άρθρο 59 § 2 του Ν. 4483/2017) και επειδή, τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) επιβάλλεται στα ακίνητα που αναφέρονται στο άρθρο 24 του Ν. 2130/1993 και στα οποία δεν περιλαμβάνονται τα εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμών αγροτεμάχια χωρίς κτίσματα, κατά τα γενόμενα δεκτά από της ισχύος του Ν. 2130/1993, σε περίπτωση μεταβίβασης αγροτεμαχίου χωρίς κτίσματα δεν απαιτείται βεβαίωση Τ.Α.Π. του οικείου Ο.Τ.Α..

Το άρθρο 60 τροποποιεί την παρ. 7 του άρθρου 24 του Ν. 2130/1993, η οποία περιλαμβάνει τις περιπτώσεις απαλλαγής από το τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.).

Το άρθρο 140 περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις που επέρχονται στο Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 289 Α) και συγκεκριμένα στα άρθρα 47Β § 1 (χορήγηση έγκρισης επέμβασης για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις που εκχερσώθηκαν χωρίς άδεια από 11/6/1975 έως 7/3/2007) και 67 παρ. 1β και 4 (εκτάσεις που απεικονίζονται ως αγροί σε αεροφωτογραφίες του 1945 ή 1960 και για τους οποίους δεν υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας του ιδιώτη έναντι του Δημοσίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση, όπως και αντίστοιχες εκτάσεις που δασώθηκαν μεταγενέστερα και των οποίων το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι λυμένο έναντι του Δημοσίου βάσει του άρθρου 10 του Ν. 3208/2003).          Το άρθρο 141 περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις που επέρχονται στο άρθρο 3 παρ. 6 του Ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303 Α), σχετικά με τη σύσταση Επιτροπής Δασολογίου περιοχής αρμοδιότητας της οικείας Διεύθυνσης Δασών μέχρι την κατάρτιση και τήρηση Δασολογίου.          Το άρθρο 142 περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις που επέρχονται στο Ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 182 Α). Επισημαίνεται η σπουδαιότητα των παρ. 2 και 3, οι οποίες τροποποιούν τις παρ. 4 και 5 αντίστοιχα του άρθρου 20 του Ν. 3889/2010. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις παραγράφους αυτές, για τις δασικές εν γένει εκτάσεις μετά την κύρωση του δασικού χάρτη, σε κάθε μεταβίβαση, σύσταση, αλλοίωση ή μεταβολή εμπραγμάτων δικαιωμάτων, προσαρτάται υποχρεωτικά επί ποινή ακυρότητας πιστοποιητικό της οικείας Διεύθυνσης Δασών, ενώ για ακίνητα που δεν εμπίπτουν στις δασικές εν γένει εκτάσεις του δασικού χάρτη, απαιτείται μνημόνευση στη συμβολαιογραφική πράξη της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 επί του τοπογραφικού διαγράμματος σχετικά με την ιδιότητα του ακινήτου. Επιπλέον, στην παρ. 3 επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η εγγραφή ή η μετεγγραφή των πράξεων αυτών στα οικεία υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία, αν δεν έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις των ανωτέρω παραγράφων.

Με το άρθρο 143 προστίθεται νέα παράγραφος (παρ. 23) στο άρθρο 52 του Ν. 4280/2014 (159 Α), ότι μέχρι την κατάρτιση των δασικών χαρτών και για όσες εκτάσεις έχουν χαρακτηρισθεί τελεσιδίκως ως υπαγόμενες στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας πριν από τις 8-8-2014 και είναι τεχνητές δασικές φυτείες, η υποβολή αίτησης, η διαδικασία έκδοσης πράξης του Δασάρχη, η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων και η άσκηση των ενδίκων μέσων δεν αναστέλλουν την πρόοδο της κατάρτισης και κύρωσης δασικών χαρτών.

Τέλος, με το άρθρο 162, που αφορά σε ρυθμίσεις προς επιτάχυνση της

Κτηματογράφησης, γίνεται αντικατάσταση του άρθρ. 18 παρ. 1 περ. ε’ Ν. 2664/1998 (275 Α) σχετικά με τη διόρθωση αρχικής εγγραφής με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η ισχύς του Ν. 4483/2017 αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (άρθρο 169), δηλ. από 31-7-2017.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία: