Εγκύκλιος Συντονιστικής 40/2017- Παράταση υπαγωγής αυθαιρέτων στο Ν. 4178/2013 μέχρι 23-10-2017

ΘΕΜΑ: Παράταση υπαγωγής αυθαιρέτων στο Ν. 4178/2013 μέχρι 23-10-2017

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 3327/20-9-2017 τευχ. Β’, η υπ’ αριθμ.  οικ. 39142/20-9-2017  Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/ 2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 174) και τροποποίηση της αριθμ. 2254/30-9-2013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 174)». (ΦΕΚ Β 2184), όπως ισχύει». Συγκεκριμένα, με την ως άνω Κ.Υ.Α., η προθεσμία υπαγωγής στο Ν. 4178/2013 παρατείνεται για τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της προηγούμενης παράτασης και λήγει στις 23-10-2017, με την πάροδο συνολικά πενήντα (50) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του Ν. 4178/2013.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας