Εγκύκλιος Συντονιστικής 41/2017- Αρμοδιότητα έκδοσης Δασικού Πιστοποιητικού

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας, το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ 1722977/ΝΔ 1259/7-8-2017 έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε., με τίτλο «Αρμοδιότητα Έκδοσης του Πιστοποιητικού του άρθρου 20 ν. 3889/2010 (δασικό πιστοποιητικό)». Με το ως άνω έγγραφο διευκρινίζεται ότι μετά την τελευταία τροποποίηση του άρθρ. 20 παρ. 4 Ν. 3889/2010 με το άρθρ. 142 Ν. 4483/2017, αποκλειστική αρμοδιότητα για την έκδοση και χορήγηση του «δασικού» πιστοποιητικού έχουν μόνο οι κατά τόπο αρμόδιες Διευθύνσεις Δασών.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας