Εγκύκλιος Συντονιστικής 45-2017-Παράταση επικύρωσης ανώμαλων διικαιοπραξιών

ΘΕΜΑ: Η υπ’ αριθμ. 2128/95263/11-9-2017 ΚΥΑ «Παράταση των προθεσμιών των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 31 του ν. 4061/2012 περί επικύρωσης ανώμαλων δικαιοπραξιών» (ΦΕΚ 3311/20-9-2017 τευχ. Β’)

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σάς κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας, την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπ’ αριθμ. πρωτ. 2128/95263/11-9-2017, με τίτλο «Παράταση των προθεσμιών των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 31 του ν. 4061/2012 περί επικύρωσης ανώμαλων δικαιοπραξιών», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 3311/20-9-2017 τευχ. Β’. Η ως άνω ΚΥΑ παρατείνει για δύο έτη, δηλ. μέχρι 22-3-2019, α) την προθεσμία επικύρωσης ανωμάλων δικαιοπραξιών επί γεωργικών κλήρων βάσει των διατάξεων του άρθρ. 31 Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 66 Α) και β) την υποβολή της σχετικής δήλωσης στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 31 παρ. 3 του ιδίου νόμου.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία: