Ανακοίνωση Συντονιστικής-Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας

ΘΕΜΑ: Προσάρτηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας σε συμβολαιογραφικές πράξεις

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σχετικά με τ΄αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας σάς γνωρίζουμε ότι μόνη υπουργική απόφαση που ρυθμίζει το θέμα αυτό είναι η υπ΄ αριθμ. ΥΑΦ.21/116/04-07-2000 (ΦΕΚ 839/10-07-2000 Τ.Β) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η οποία ρυθμίζει τα του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας για χρέη προς το ΙΚΑ.

Άλλη  υπουργική απόφαση που να καθορίζει ομοία ή ανάλογη ρύθμιση και για τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία, εξ όσων γνωρίζουμε, δεν υπάρχει.

Συνεπώς εάν σε αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας του ΙΚΑ αναγράφεται ότι για να είναι ο αναγραφόμενος στο αποδεικτικό πολίτης ασφαλιστικά ενήμερος πρέπει να έχει βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας και από τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία κύριας ή επικουρικής ασφαλίσεως, τούτο δεν έχει νόμιμο έρεισμα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

 

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας