Εγκύκλιος Συντονιστικής 47/2017- Παράταση προθεσμίας για οικειοθελή αποκάλυψη (Ν.4490/2017)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 150/11-10-2017 τευχ. Α) ο Ν. 4490/2017 με τίτλο «Κύρωση της Πολυµερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα, διατάξεις εφαρμογής και λοιπές διατάξεις». Στο άρθρο Δέκατο Τέταρτο του νόμου αυτού, το οποίο σας κοινοποιείται συνημμένα, δίνεται παράταση στην προθεσμία του άρθρου 57 παρ. 1 εδαφ. α’ του Ν. 4446/2016 (240 Α) από τότε που έληξε μέχρι (30.9.2017) και τις 31.10.2017 (παρ. 1).

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

 

Γεώργιος Ρούσκας