Ανακοίνωση Συλλόγου-Ηλεκτρονικό Ευρετήριο Δηλώσεων Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων

ΘΕΜΑ: Έναρξη λειτουργίας στις Δ.Ο.Υ. του ηλεκτρονικού ευρετηρίου δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι από αύριο (17-10-2017) αρχίζει η λειτουργία του ηλεκτρονικού ευρετηρίου δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων στις Δ.Ο.Υ.. Σε αυτό θα καταχωρούνται όλες οι δηλώσεις μεταβίβασης ακινήτων (αγοραπωλησίες, διανομές, ανταλλαγές, συστάσεις οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, τροποποιήσεις συστάσεων, κ.λπ.). Δεν θα δημιουργηθεί αντίστοιχο ηλεκτρονικό ευρετήριο για τις δηλώσεις φόρου δωρεάς, γονικής παροχής και κληρονομιάς.

Από πλευράς του συμβολαιογράφου δεν θα υπάρξει καμία μεταβολή στον τρόπο υποβολής των σχετικών δηλώσεων φόρου, καθώς η καταχώριση στο ηλεκτρονικό ευρετήριο θα διεκπεραιώνεται από τις κατά τόπους Δ.Ο.Υ.. Κατ’ εξαίρεση, μόνο σε περίπτωση αγοραπωλησίας ακινήτου, θα υποβάλλεται χωριστή δήλωση για κάθε αγοραστή (εφ’ όσον είναι περισσότεροι του ενός) παρ’ όλο που τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μία και μόνο φορά για όλους. Αντίθετα, για διανομές και ανταλλαγές ακινήτων, συστάσεις οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, τροποποιήσεις συστάσεων, και γενικά για οποιαδήποτε άλλη δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων πλην αγοραπωλησιών, ο τρόπος σύνταξης των σχετικών δηλώσεων φόρου δεν θα μεταβληθεί.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                    Ευτυχία Καραστάθη