Ανακοίνωση Συλλόγου -Άρθρο 98 Ν.2830/2000

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Προς απάντηση σχετικών ερωτημάτων συναδέλφων για την επικείμενη αυριανή σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, σας αποστέλλουμε την άποψη της νομικής μας υπηρεσίας σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 98 του Ν.2830/2000 (Κώδικας Συμβολαιογράφων), όπως αντικατεστάθη με τη διάταξη του άρθρου 99 του Ν.4485/2017, η οποία έχει ως εξής:
«Με τη διάταξη του άρθρου 98 του Ν.2830/2000, όπως αντικατεστάθη με τη διάταξη του άρθρου 99 του Ν.4485/2017, δεν αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του Συλλόγου ως Ν.Π.Δ.Δ. ούτε παύει να διέπεται από τις γενικές διατάξεις, που αφορούν στα Ν.Π.Δ.Δ.
Απλώς διευκρινίζεται η φύση του νομικού αυτού προσώπου, επειδή αποτελεί το πρωτοβάθμιο συλλογικό όργανο των συμβολαιογράφων, ρυθμίζει τη συλλογική οργάνωση και δράση των συμβολαιογράφων και έχει ως σκοπό προεχόντως την προάσπιση των δικαιωμάτων των συμβολαιογράφων. Ούτε επηρεάζεται η ιδιότητα των συμβολαιογράφων ως αμίσθων δημοσίων λειτουργών, ιδιότητα την οποία ορίζει ρητώς η διάταξη του άρθρου 1 παρ.1 του Ν.2830/2000.
Όμοια εξάλλου είναι και η διάταξη του άρθρου 89 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013) ως προς την φύση των Δικηγορικών Συλλόγων, ούτων και αυτών Ν.Π.Δ.Δ..»
Με τιμή
Ο Πρόεδρος​                   Η Γενική Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας​         Ευτυχία Καραστάθη