Ανακοίνωση Συλλόγου – Δημοσίευση Ν.4495/17 – Έλεγχος & προστασία δομημένου περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167 Α)

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4495/2017 με τίτλο «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/3-11-2017 τευχ. Α). Η ισχύς του ως άνω νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. Θα επακολουθήσει σχετική εγκύκλιος.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                    Ευτυχία Καραστάθη