Εγκύκλιος Συλλόγου 15/2017- Παράταση προθεσμίας οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης (Ν.4446/2016)

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης (Ν. 4446/2016)

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας κοινοποιούμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την ΠΟΛ. 1166/3-11-2017 με τίτλο «Κοινοποίηση διατάξεων του κατατεθέντος σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων», για την παράταση της προθεσμίας οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης ν. 4446/2016». Σύμφωνα με την ως άνω ΠΟΛ., η οποία περιέχει τις διατάξεις που κατατέθηκαν στη Βουλή, παρατείνεται η προθεσμία οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης (Ν. 4446/2016 – ΦΕΚ 240 Α) μέχρι και την 15-11-2017 από τότε που έληξε (31-10-2017).

 


Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                         Ευτυχία Καραστάθη