Εγκύκλιος Συλλόγου 16/2017-Τροποποίηση ΚΥΑ 45231/2017 (POS)

ΘΕΜΑ: Κ.Υ.Α. ΔΕΑΦ 1167412 ΕΞ 2017/6-11-2017 «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 45231/20.04.2017 (Β΄ 1445) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α’ 240)» (ΦΕΚ 3944 Β)

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σάς διαβιβάζουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την υπ’ αριθμ. ΔΕΑΦ 1167412 ΕΞ 2017/6-11-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Ανάπτυξης και Οικονομικών, με τίτλο “Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 45231/20.04.2017 (Β΄ 1445) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α’ 240)»”, η οποία δημοσιεύθηκε στο τεύχος 3944/Β/9-11-2017 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Σάς επισημαίνουμε ότι με την ως άνω εγκύκλιο, μετά το άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 45231/20.04.2017 (Β΄ 1445) Κοινής Υπουργικής Απόφασης προστίθεται νέο άρθρο 5α, με το οποίο ορίζονται οι διαδικασίες δήλωσης και τροποποίησης των Επαγγελματικών Λογαριασμών που τηρούνται στους  Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν. 3862/2010.

Με τιμή

               Ο Πρόεδρος                                                              Η Γενική Γραμματέας

        Γεώργιος Ρούσκας                                                         Ευτυχία Καραστάθη