Εγκύκλιος Συλλόγου 17/2017 – ΠΟΛ 1189/2017 – Χαρτόσημο σε ΙΚΕ

ΘΕΜΑ: ΠΟΛ. 1189/2017 –  Εφαρμογή διατάξεων του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου στις πράξεις στις οποίες συμβάλλεται Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

            Σάς διαβιβάζουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την υπ’ αριθμ. 1189/28-11-2017 ΠΟΛ. του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: Ψ1ΘΑ46ΜΠ3Ζ-ΘΩ1), με τίτλο «Εφαρμογή διατάξεων του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου στις πράξεις στις οποίες συμβάλλεται Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία».  Σύμφωνα με την προαναφερθείσα ΠΟΛ., οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) εφαρμόζονται και στις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.), και κάθε σύμβαση οποιουδήποτε αντικειμένου στην οποία συμβάλλεται Ι.Κ.Ε. υπόκειται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 2,4% (χαρτόσημο πλέον ΟΓΑ χαρτοσήμου).

Με τιμή

       Ο Πρόεδρος                                                              Η Γενική Γραμματέας
Γεώργιος  Ρούσκας                                                          Ευτυχία Καραστάθη

Συνημμένα αρχεία: