Εγκύκλιος Συλλόγου 19/2017 – ΚΥΑ 86979/2017 – Ειδικός ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός υπαλλήλων πλειστηριασμών

ΘΕΜΑ: Κ.Υ.Α. 86979 οικ./29-11-2017 «Τήρηση ειδικού ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού των υπαλλήλων πλειστηριασμών» (ΦΕΚ 4163 Β)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

          Σάς διαβιβάζουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την υπ’ αριθμ. 86979 οικ./29-11-2017 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και  Οικονομικών, με τίτλο «Τήρηση ειδικού ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού των υπαλλήλων πλειστηριασμών», η οποία δημοσιεύθηκε στο τεύχος 4163/Β/29-11-2017 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.  Σάς επισημαίνουμε ότι με την ως άνω Κ.Υ.Α., δίνεται η δυνατότητα σε κάθε συμβολαιογράφο να δηλώσει ειδικό ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό σε περισσότερα του ενός πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα (άρθρ. 1 παρ. 2), για την αποκλειστική εξυπηρέτηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ως υπαλλήλου ηλεκτρονικού πλειστηριασμού (άρθρ. 2 παρ. 1 εδ. α’). Ο τραπεζικός αυτός λογαριασμός μπορεί και να προϋπάρχει, οπότε στην περίπτωση αυτή, ο συμβολαιογράφος προβαίνει σε τροποποίηση των όρων του λογαριασμού για να πληροί τις προϋποθέσεις τις προϋποθέσεις της εν λόγω Κ.Υ.Α. (άρθρ. 2 παρ. 1 εδ. γ’). Στον τραπεζικό λογαριασμό πιστώνονται αποκλειστικά η εγγύηση, το τέλος χρήσης των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμών και το πλειστηρίασμα εκάστου πλειστηριασμού (άρθρ. 2 παρ. 1 εδ. β’). Η ισχύς της ως άνω Υπουργικής Απόφασης είναι από τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ.

Με τιμή

     Ο Πρόεδρος                                                              Η Γενική Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                         Ευτυχία Καραστάθη