ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το έτος 2017, που θα αποχαιρετίσουμε σε λίγες ημέρες, ήταν έτος προσαρμογής, με τον Ασφαλιστικό Νόμο 4387/12.05.2016, στις νέες ρυθμίσεις των ασφαλιστικών εν γένει δικαιωμάτων και για μας δε  τους συνταξιούχους στα νέα μεταρρυθμιστικά δεδομένα για τον υπολογισμό και την χορήγηση των νέων συντάξεων (γήρατος, αναπηρίας και χηρείας) Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης, ως και του επανυπολογισμού των παλαιών συντάξεων. Οι περικοπές που θα προκύψουν από την εφαρμογή του Νόμου και των εγκυκλίων του Υπουργείου Εργασίας, θα επηρεάσουν τις καταβαλλόμενες σήμερα συντάξεις, λόγω  της νομοθέτησης μειώσεως από το έτος 2019 των συντάξεων κατά ποσοστό 18%, της        κατάργησης της προσωπικής διαφοράς αλλά και της έμμεσης συρρίκνωσης του εισοδήματός μας με την  μείωση του αφορολόγητου από το έτος 2020.

Με το παρόν Δελτίο μας, επιθυμούμε  να σας ενημερώσουμε για τα καυτά θέματα της χορήγησης των συντάξεων Κυρίας και Επικουρικής στους δικαιούχους Συμβολαιογράφους, οι αιτήσεις των οποίων, για την  Επικουρική σύνταξη και εφάπαξ βοηθήματος εκκρεμούσαν από Οκτώβριο 2014, λόγω μ ή διενεργείας του ελέγχου των Αρχείων των Συμβολαιογράφων, όσο και για τα (42) εφάπαξ που εκκρεμούσαν από Σεπτέμβριο 2013 έως Σεπτέμβριο 2014.

 

Α. ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Οι εκκρεμείς αιτήσεις των Συνταξιούχων για την χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος και της Επικουρικής σύνταξης, όπως και σε άλλες ανακοινώσεις μας αναφέραμε κατά την 31/12/2016, ανήρχοντο  σε (218), πλέον των (42) μη χορηγηθέντων εφάπαξ από 09/2013-08/2014 και ειδικότερα:

α) Τα εφάπαξ βοηθήματα από Σεπτέμβριο 2013 έως και Σεπτέμβριο 2014 που δεν είχαν χορηγηθεί, λόγω μη οριστικοποίησης του νέου τύπου υπολογισμού  στους δικαιούχους, ήταν (42).

β) Από 01/10/2014 έως 30/12/2014 αιτήσεις συνολικά  (19) από τις οποίες αφορούσαν συναδέλφους Επαρχίας (3) και συναδέλφους Αθηνών (16).

γ) Από 01/01/2015 έως 31/12/2015 αιτήσεις συνολικά  (117), από τις οποίες αφορούσαν συναδέλφους Επαρχίας (50) και συναδέλφους Αθηνών (67) και

δ) Από 01/01/2016 έως 31/12/2016 αιτήσεις συνολικά  (82), από τις οποίες αφορούσαν συναδέλφους Επαρχίας (39) και συναδέλφους Αθηνών (43).

 

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ως γνωστόν, για μας τους Συμβολαιογράφους, απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων, αποτελεί η διενέργεια   ελέγχου  του   Αρχείου   του   δικαιούχου  Συμβολαιογράφου.

Η μείωση του προσωπικού του ΤΑΣ και η ένταξή  μας στο νέο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικών Ασφαλίσεων- Εφάπαξ παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) από 01/01/2017 είχε σαν αποτέλεσμα την συσσώρευση των ανέλεγκτων αιτήσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα, την προώθηση του ελέγχου των  Αρχείων, με επανειλημμένες παραστάσεις, υποβολή εγγράφων  και προτάσεων στους αρμοδίους φορείς, Υφυπουργό Εργασίας κ.Πετρόπουλο, Υφυπουργό Οικονομικών κ.Αλεξιάδη, Διοικητή του ΕΤΕΑΕΠ κ.Καποτά, Δ/ντή Παροχών και Επικουρικών συντάξεων κ.Καλάκο,  Υποδ/ντή του Ταμείου κ.Κυριακόπουλο, Δ/ντρια Παροχών κ.Κοτσάνη, Δ/ντρια Επικουρικής Σύνταξης κ.Τσερπέλη κλπ, επεδίωξε στην στελέχωση του Ταμείου με έμπειρο προσωπικό για την διεκπεραίωση όλων των εκκρεμών αιτήσεων.

Το Δ.Σ. του ΕΤΕΑΕΠ μετά την δημιουργία στο πρώτο τρίμηνο των δύο Δ/νσεων Παροχών και Επικουρικής Σύνταξης, προχώρησε περαιτέρω στην σύσταση  Επιτροπής Ελέγχου αποτελουμένης  από την Δ/ντρια κ.Βασιλική Γίδη και  τεσσάρων Ελεγκτών, η οποία πράγματι, μετά από μία σχετική ενημέρωση επελήφθη του έργου της. H  επιτροπή έκανε δεκτό το αίτημά μας, ώστε ο έλεγχος για την απόδοση των εισφορών στο ΤΑΣ για τον ελεγχόμενο, να γίνεται βάσει  των καταστάσεων απόδοσης και πληρωμής των εισφορών, προς αποφυγή  της χρονοβόρου διαδικασίας του επιτοπίου ελέγχου. Ζητά όμως τώρα  η Επιτροπή και φωτοαντίγραφα των βιβλίων καταχωρήσεως των συμβολαίων για  μία  20ετία από  του χρόνου παραιτήσεως, που οπωσδήποτε  δημιουργεί προβλήματα και έξοδα για τους συναδέλφους.

 

Γ. ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Για την χορήγηση των εφάπαξ βοηθημάτων, αρμόδια  Δ/νση είναι η Διεύθυνση Παροχών, τα Γραφεία της οποίας είναι στην οδό Σοφοκλέους αριθμός 4 (5ος όροφος),   με Δ/ντρια την κ.Ζαχαρούλα Κοτσάνη.

Με  τον καθορισμό του τύπου υπολογισμού για τον  προσδιορισμό του εφάπαξ βοηθήματος (που ως γνωστόν είναι 1.550 ευρώ Χ 0,60   συντελεστή απομείωσης = 930 ευρώ Χ έτη συμβολαιογραφίας), η Δ/νση Παροχών  προχώρησε  άμεσα στην χορήγηση και εκταμίευση των (42) εφάπαξ βοηθημάτων και η διαδικασία αυτή  ολοκληρώθηκε μέχρι τον Μάϊο του 2017.

Από τις εκκρεμείς ανέλεγκτες αιτήσεις, η Δ/νση τηρώντας  κατ’ απόλυτη προτεραιότητα την ημερομηνία υποβολής της συνταξιοδοτικής απόφασης του Ταμείου Νομικών, (τώρα ΕΦΚΑ), στο ΤΑΣ από τις  ελεγχθείσες μέχρι 22/12/2017 συνολικά (80) αιτήσεις, χορήγησε και εκταμίευσε τα (70) εφάπαξ βοηθήματα και η διαδικασία των υπολοίπων  (10) ολοκληρώνεται εντός των προσεχών δέκα (10) ημερών. Ο έλεγχος τώρα προχωρεί  με πιο γρήγορο ρυθμό, με την διεκπεραίωση των αιτήσεων του Ιουνίου 2016.

Ορόσημο ολοκλήρωσης της  χορήγησης των εφάπαξ βοηθημάτων για τις ανωτέρω αιτήσεις είναι η 30ή Ιουνίου 2018, σύμφωνα  με τις πληροφορίες της αρμοδίας Διεύθυνσης και του Υπουργείου Εργασίας.

 

 

Δ. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Για την χορήγηση των Επικουρικών συντάξεων, αρμόδια είναι η Δ/νση Επικουρικής Σύνταξης, τα Γραφεία της οποίας είναι   στην οδό  Πειραιώς αριθμός 9-11 (8ος όροφος)  Αθήνα, με  Δ/ντρια  την κ. Γεωργίου Τσερπέλη.

Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΕΑΕΠ, είχε ανασταλεί η έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων των Επικουρικών συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και χηρείας μέχρις ότου καθορισθεί ο νέος τύπος υπολογισμού των συντάξεων αυτών. Αργότερα ο περιορισμός είχε  αρθεί ειδικά  μόνο για τις συντάξεις αναπηρίας. Τώρα έχει εκδοθεί ο νέος τύπος υπολογισμού και μετά τις αναμενόμενες διευκρινιστικές οδηγίες από το Υπουργείο Εργασίας για την εφαρμογή του, θα αρχίσει από την Δ/νση εφ’ όσον δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα εφαρμογής του νέου μαθηματικού τρόπου, η  χορήγηση των Επικουρικών συντάξεων από τις 08.01.2018, αρχικά για τις εκκρεμείς αιτήσεις του 2014 (για τις οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν οι παλιές διατάξεις) και στην συνέχεια κατά σειρά προτεραιότητας στις  υπόλοιπες ήδη ελεγχθείσες  αιτήσεις και ακολούθως στην έκδοση αποφάσεων των εκάστοτε υπολοίπων ελεγχομένων αιτήσεων μέχρις ολοκληρώσεώς τους.

Μετά την ολοκλήρωση  και διεκπεραίωση των αιτήσεων μέχρι 31/12/2016 θα αρχίσει η επεξεργασία των αιτήσεων του έτους 2017, τόσο για το εφάπαξ βοήθημα, όσο και για τις  Επικουρικές συντάξεις.  Οι αιτήσεις αυτές είναι συνολικά περίπου (79).

Στις 19/12/2017  το Δ.Σ. του Συλλόγου είχε συνάντηση με την Δ/ντρια Επικουρικής σύνταξης κ.Τσερπέλη και  ανταλλάξε απόψεις για την κατά το δυνατό ταχύτερη προώθηση  των αιτήσεων αυτών. Η στελέχωση του προσωπικού με επί πλέον  (11) άτομα για τις δύο Δ/νσεις, όπως η άνω Δ/ντρια  μας ενημέρωσε, θα διευκολύνει ακόμα περισσότερο  την επίλυση όλων των ασφαλισμένων στο Ταμείο για τις  ανωτέρω παροχές και συντάξεις.

 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Οι νέες Επικουρικές συντάξεις θα εξαρτώνται άμεσα από την οικονομική ύφεση, την ανάπτυξη, την ανεργία, τους μισθούς και την γήρανση του πληθυσμού. Ο Νόμος 4387/2016 προβλέπει ότι από τις 01/01/2015 η Επικουρική σύνταξη λειτουργεί με το σύστημα καθορισμένων εισφορών νοητής κεφαλαιοποίησης (ΝDC- ατομικός λογαριασμός), ΔΗΛΑΔΗ  οι εισφορές του κάθε ασφαλισμένου αθροίζονται σε νοητό λογαριασμό και τοκίζονται με ένα επιτόκιο του οποίου η  τιμή καθορίζεται με βάση την πορεία της οικονομίας και όχι από κάποια   επενδυτική ανάπτυξη. ‘Ετσι, σε περιόδους υφέσεων ο  τοκισμός μπορεί να είναι και μηδενικός. Το συσσωρευμένο ποσό του νοητού λογαριασμού  διαιρείται με ένα συντελεστή αναπροσαρμοζόμενο εκάστοτε, ο οποίος λαμβάνει   υπόψη το προσδόκιμο ζωής (ράντα ζωής).

Για τους ασφαλισμένους που υποβάλλουν αιτήσεις από τις 15/05/2016 και μετά το ποσό της επικουρικής σύνταξης υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη δύο μέρη. Το ΠΡΩΤΟ λαμβάνει υπόψη τον χρόνο ασφάλισης μέχρις 31/12/2014 και για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από 01/01/2015 θα υπολογισθεί με νέο συντελεστή αναπλήρωσης   0,45% επί του μέσου όρου των αποδοχών για κάθε έτος ασφάλισης. Επίσης οι συντάξιμες αποδοχές επανυπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη τον μέσο όρο των μισθών από το 2002 και μετά αναπροσαρμοσμένες με τον δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Το ΔΕΥΤΕΡΟ μέρος υπολογίζεται σύμφωνα με το άνω σύστημα NDC- ατομικοί λογαριασμοί και τους συντελεστές  Ράντας της Υπουργικής απόφασης που  δημοσιεύθηκε στις 20/11/2017, σχετικές εγκύκλιοι για το άνω θέμα οι υπ’ αριθμ. 60721/2195/20.12.2016  και 15726/605/05.04.2017.

 

Ε. ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Οι κύριες συντάξεις εκδίδονται τώρα σύμφωνα με το Ν.4387/12.05.2016 από το Ε.Φ.Κ.Α. Η Δ/νση εξακολουθεί να είναι στο  Γραφείο επί της οδού Σωκράτους (πρώην Ταμείο Νομικών). Διευθύντρια του Τμήματος  έκδοσης των συντάξεων είναι η κ.Πασχαλία Τραυλού. Η Επιθεώρηση Ελέγχου των Αρχείων των Συμβολαιογράφων, στεγάζεται στα ίδια ως άνω Γραφεία  με Διευθυντή- Επιθεώρησης  τον κ. Καλογερή.

‘Εχει κλειδωθεί  ο επανυπολογισμός 2.500.000 παλαιών Κύριων και Επικουρικών Συντάξεων. Οι παλιοί συνταξιούχοι θα δοθούν πιθανότατα μέχρι τον Μάρτιο του 2018, στα ενημερωτικά σημειώματα νέα ποσά σύνταξης. Στην κύρια σύνταξη ένα τμήμα θα είναι η εθνική, το πλήρες ποσό της οποίας με  20 και άνω έτη ασφάλισης θα είναι (384,00) ευρώ και ένα τμήμα θα είναι η ανταποδοτική σύνταξη βάσει εισφορών, ετών ασφάλισης και συντάξιμων αποδοχών που είχαν όταν υπολογίστηκε η αρχική τους σύνταξη. Ο επανυπολογισμός βγάζει κατά κανόνα μικρότερη σύνταξη.

Μέχρι το τέλος 2018 θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν οι συνταξιούχοι τις ίδιες με σήμερα αποδοχές, αλλά ένα τμήμα θα είναι η προσωπική διαφορά (μείωση νέας με παλιάς σύνταξης), με την σύνταξη Ιανουαρίου 2019 που πληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2018, η  προσωπική διαφορά καταργείται αλλά οι μειώσεις  στο ποσό της σύνταξης θα έχουν ταβάνι το 18%.

Από 13/05/2016 έχουν εκδοθεί μόνο προσωρινές συντάξεις, μέχρι τον Νοέμβριο 2017, λόγω έλλειψης υπολογισμού του μαθηματικού τύπου. Τώρα έχει εκδοθεί ο μαθηματικός τρόπος υπολογισμού των νέων συντάξεων και άρχισε η έκδοση των οριστικών αποφάσεων. Στο σημείο αυτό ανέκυψε ένα πρόγραμμα των εισφορών του κλάδου υγείας, που δέν είχαν ελεγχθεί από την επιθεώρηση του ΕΦΚΑ  και γίνεται επανέλεγχος μόνον για τον κλάδο  υγείας. Οι αιτήσεις αυτές που δεν είχαν ελεγχθεί για τον κλάδο υγείας ανέρχονται σε (80)  περίπου.

 

ΣΤ. ΑΓΩΓΕΣ- ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ

ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους, οι οποίοι ανέθεσαν στο δικηγορικό Γραφείο Πλατή- Σπυροπούλου,  την άσκηση αγωγών-προσφυγών, ότι  έχουν κατατεθεί τέλη Νοεμβρίου 2017 και αναμένεται από το Διοικητικό Πρωτοδικείο ο προσδιορισμός της δικασίμου.

 

Ζ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ

ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

‘Οσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να ασκήσουν αγωγή για την διεκδίκηση των περικοπών των  συντάξεών τους, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Σύλλογο τηλεφωνικώς, με fax, email ή με επιστολή ότι  επιθυμούν  να συμπεριληφθούν  στη νέα κατάσταση και εφ’όσον συμπληρωθεί αριθμός ενδιαφερομένων 25-30 για ομαδική Αγωγή, ο Σύλλογος θα επικοινωνήσει μαζί τους για την αποστολή   και παράδοση στα Γραφεία των σχετικών δικαιολογητικών.

 

Η. ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 18%

Ως γνωστόν έχει νομοθετηθεί, ότι για το έτος 2019, ότι θα υπάρξει οριζόντια μείωση των συντάξεων που το ποσοστό θα φθάσει στο 18% περίπου. Η δε προβλεπομένη μείωση του αφορολογήτου στις 5.600 ευρώ, θα επηρεάσει σημαντικά και θα συρρικνώσει το εισόδημα των  Συνταξιούχων.

 

Θ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ  ΛΑΘΕΜΕΝΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

Οι επί πλέον παρακρατήσεις εισφορών υπέρ του ΕΟΠΥΥ, αρχικά από του έτους 2012 που ήταν 4% και μετέπειτα 6% με το Ν.4387/2016, που υπολογίσθηκαν όχι επί του καταβαλομένου ποσού αλλά επί των μεικτών αποδοχών, έχουν  επιστραφεί τέλη Νοεμβρίου με την κατάθεση της κυρίας  σύνταξης του μηνός Δεκεμβρίου 2017.

 

Ι. ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Για κάθε θέμα που αφορά ιατροφαρμακευτική περίθαλψη οι συνάδελφοι μπορούν να επικοινωνούν με την Δ/νση του Ε.Φ.Κ.Α που εξακολουθεί να εξυπηρετεί τους ασφαλισμένους στα ίδια Γραφεία που λειτουργούσε το Τ.Α.Σ. (Κάνιγγος 27).

Το Διοικητικό Συμβούλιο  του Συλλόγου μας, σε σύσκεψη που ζήτησε και πραγματοποιήθηκε μετά,  των αρμοδίων φορέων Δ/τού Κλάδου Υγείας  Μπλέκου, του Υποδιοικητή  του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ κ Τσακίρη, των δύο υπαλλήλων υπευθύνων του Τομέα Υγείας των Συμβολαιογράφων  και του Δ.Σ. μας, έθεσε το θέμα της  μη εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, ελλείψει  έμπειρου  προσωπικού, για τα εν γένει ασφαλιστικά ζητήματα που αφορούν τον Κλάδο Υγείας. Επίσης ζήτησε το Δ.Σ. την προώθηση των εκκρεμών επιτροπικών χρηματικών ενταλμάτων που αφορούν  απλήρωτες δαπάνες αμοιβών και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Οι εκπρόσωποι του ΕΦΚΑ υποσχέθηκαν, ότι θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για στελέχωση του προσωπικού και εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και επίλυση του εκκρεμούντος θέματος της πληρωμής των δαπανών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

 

ΙΑ. ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας εγκρίθηκε η καταβολή έκτακτης εισφοράς ποσού Ευρώ πέντε (5,00), κατά την χορήγηση από το Δ.Σ. του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ στους δικαιούχους μερίσματος Συνταξιούχους. Κατά την διανομή  του προηγουμένου μερίσματος ανταποκρίθηκαν μόνο (130) μέλη.

Με τη νέα διανομή του μερίσματος, παρακαλούνται   όσοι  συνάδελφοι δεν πληρώσουν το ποσό αυτό να το καταβάλουν τώρα στα Γραφεία του Συλλόγου.

 

ΙΒ. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Στις  04  Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών Γ. Γενναδίου αριθμός 4, (1ος όροφος), θα συνέλθει η Ετήσια Τακτική Συνέλευση και θα επακολουθήσει η κοπή της πίττας, η υποδοχή των νέων συνταξιούχων Συμβολαιογράφων και δεξίωση, ως η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να προσέλθουν κατά την ανωτέρω ημερομηνία και όσοι δεν μπορούν να παρευρεθούν αυτοπροσώπως να στείλουν την εξουσιοδότηση μέχρι 31/01/2018, διότι θα υπάρξει οπωσδήποτε     απαρτία,  δεδομένου    ότι  την   επομένη Κυριακή   στις 11 Φεβρουαρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια συνεστίαση  του Συλλόγου μας.

 

ΙΓ. ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟ ΗΟΤΕL ΑΜΑΛΙΑ

Στις 11 Φεβρουαρίου 2018,  ημέρα Κυριακή και  ώρα 12:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη  Αποκριάτικη  Συνεστίαση με ζωντανή μουσική των μελών.

Θα υπάρξει  πλούσιο ΜΕΝΟΥ σε μπουφέ αντί  είκοσι  (20,00) ευρώ το άτομο στο οποίο ποσό περιλαμβάνονται και τα  ποτά.

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να γίνουν το αργότερο μέχρι 1ης Φεβρουαρίου 2018 στα Γραφεία του Συλλόγου. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής είναι η καταβολή του  αντιτίμου στα Γραφεία του Συλλόγου  μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία ή   η κατάθεση στην Τράπεζα EUROBANKERGASIAS     και    στον     λογαριασμό    του    Συλλόγου   με    αριθμό  ***0026-0201-95-0102823754***

 

ΙΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

Υπενθυμίζουμε και πάλι στα μέλη και  στους αποχωρούντες συναδέλφους από την ενεργό Συμβολαιογραφία να εγγράφονται στο Σύλλογο, που το δικαίωμα εγγραφής εξακολουθεί να είναι  πέντε (5,00) ευρώ, η δε ετήσια συνδρομή στο ποσό των ευρώ δέκα πέντε (15,00) ευρώ.

Τα μέλη μπορούν να πληρώνουν τις συνδρομές τους στα Γραφεία του Συλλόγου, ή με ταχυδρομική επιταγή ή με κατάθεση στον ανωτέρω λογαριασμό.

 

Σας ευχόμαστε ολόψυχα ευτυχισμένο το έτος 2018, υγεία και κάθε  οικογενειακή ευτυχία.

 

ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

(ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΡΑΓΙΟΣ)                                                   (ΝΙΚΗ ΓΟΝΤΙΚΑ-ΧΟΝΔΡΟΥ)