Ανακοίνωση σχετικά με την ΕΚΧΑ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σχετικά με την από 17/12/2015 ανακοίνωση της ΕΚΧΑ Α.Ε. την οποία σας αποστέλλουμε  συνημμένα, σύμφωνα με την οποία «οι συμβολαιογράφοι θα μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά αντίγραφα των συμβολαίων που συντάσσουν (αφού μετεγγραφούν)», σας ενημερώνουμε ότι, όπως καταφαίνεται και από την ως άνω διατύπωση, καμία υποχρέωση αποστολής εγγράφων από τους συμβολαιογράφους δεν υφίσταται. Η όποια δε υποχρέωση από το συμβολαιογράφο  αποστολής εγγράφων προς την ΕΚΧΑ θα εξαρτηθεί από τα συμπεράσματα που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση των επαφών που θα έχει συντελεστεί  μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2016 της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος (Σ.Ε.Σ.Σ.Ε.) και της ΕΚΧΑ Α.Ε.

Για την πλήρη δε ενημέρωσή  σας, σας αποστέλλονται τα εξής:

Α. τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 617/3-11-2015, 728/14-12-2015 και 741/17-12-2015  έγγραφα της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. προς την ΕΚΧΑ Α.Ε., όπου – ιδίως στο πρώτο – τίθενται, πέραν των πραγματικών, τα ιδιαίτερα σημαντικά νομικά προβλήματα εφαρμογής της υπ’ αρ. 55776/30-12-2014 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατά τρόπο που να συνάδει με τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας.

Β. το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1929/20.01/9-12-2015 έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε. προς τον Πρόεδρο της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. και

Γ.  η από 21-12-2015 επιστολή των μελών του Δ.Σ. του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.  κ.κ. Κ. Βλαχάκη, Ε. Χριστοπούλου-Σταμέλου και Ε. Τσερτσιγιάννη προς τον Πρόεδρο της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. για να έχετε πλήρη γνώση.

Σημειώνεται ότι η από 17-12-2015 προαναφερόμενη ανακοίνωση της ΕΚΧΑ Α.Ε. εξεδόθη μετά από την αποστολή του υπ’ αριθμ. πρωτ.  741/17-12-2015 εγγράφου της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε προς την ΕΚΧΑ.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία: