Ανακοίνωση Συλλόγου – Ν.4509/2017 – Συναινετικά διαζύγια

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Αναφορικά με το Ν.4509/2017 «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 201 Α) και μετά από σχετική επικοινωνία και συνεννόηση με το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών την προσεχή Δευτέρα 8.1.2018  θα σας αποσταλούν σχέδια πράξης συναινετικής λύσης γάμου και πράξης συναινετικής λύσης γάμου επιμέλειας και διατροφής τέκνων.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                      Ευτυχία Καραστάθη