Εγκυκλιος Συλλόγου 3/2018 – ΠΟΛ. 1008/2018 Διοικητική Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΈΝΦΙΑ

ΘΕΜΑ: ΠΟΛ. 1008/2018 – Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

            Σας κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας, την Εγκύκλιο ΠΟΛ. 1008/2018 (ΑΔΑ: ΩΓ0446ΜΠ3Ζ-8Η5) του Υπουργείου Οικονομικών, με τίτλο «Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)». Η ως άνω ΠΟΛ. εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης από την Α.Α.Δ.Ε. της κωδικοποίησης της βασικής νομοθεσίας φορολογίας κατοχής ακινήτων λόγω των πολλαπλών και διάσπαρτων τροποποιήσεών της, και περιλαμβάνει ενημερωμένη τη σχετική νομοθεσία μέχρι και το Ν. 4509/2017.

Με τιμή

      Ο Πρόεδρος                                                              Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                         Ευτυχία Καραστάθη