Εγκύκλιος Συλλόγου 5/2018 – Άρθρο 208 Ν.4512/2018

ΘΕΜΑ: Άρθρο 208 Ν. 4512/2018 (Διεξαγωγή πλειστηρια-σμού με ηλεκτρονικά μέσα και εκκρεμείς διαδικασίες ανα-γκαστικής εκτέλεσης)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
Με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 208 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/17-1-2018 τευχ. Α’) αντικαταστάθηκε το άρθρο 60 του Ν. 4472/2017, το οποίο α-φορούσε στη δυνατότητα και τη διαδικασία μετατροπής του φυσικού πλειστηριασμού σε ηλεκτρονικό.
Στην παρ. 1 του αντικατασταθέντος κατά τ’ ανωτέρω άρθρου 60 του Ν. 4472/2017 ορίζεται ότι: «1. Από τις 21/2/2018 οι πλειστηριασμοί διεξάγονται αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικά μέσα, ανεξάρτητα από το χρόνο επίδοσης της επιταγής και επιβολής της κατάσχεσης».
Στην παρ. 2 του αυτού άρθρου 60 ορίζεται ότι: «2. Για τους πλειστηρια-σμούς που έχει ήδη οριστεί να πραγματοποιηθούν με φυσικό τρόπο οποτεδήποτε μετά την 21/2/2018 και έχει συντελεστεί η σχετική προδικασία του πλειστηρια-σμού, αυτοί διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα από τις 14.00 έως και τις 18.00 εφ’ όσον δεν αλλάζει η ημερομηνία διενέργειας και ο υπάλληλος του πλειστηρια-σμού…».
Στην παρ. 11 του αυτού άρθρου 60 ορίζεται ότι: «11. Πλειστηριασμοί και συναφείς δικαστικές και εξώδικες πράξεις που θα διενεργηθούν μέχρι 21/2/2018 διέπονται από τις προϊσχύουσες καταργούμενες ή τροποποιούμενες διατάξεις με βάση το προηγούμενο άρθρο του παρόντος νόμου».
Από τον συνδυασμό των διατάξεων αυτών προκύπτει σαφώς, κατά τη γνώμη μας, ότι οι πλειστηριασμοί που έχει ορισθεί να διενεργηθούν στις 21/2/2018, θα διενεργηθούν όπως έχουν ορισθεί στην κατασχετήρια έκθεση, δηλ. είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε με φυσικό τρόπο και όχι αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα.
Μετά την ημερομηνία αυτή (21/2/2018), οι πλειστηριασμοί θα διενερ-γούνται αποκλειστικώς και μόνον με ηλεκτρονικά μέσα.
Η κατά την παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου 60 (όπως ισχύει) προδικασία μεταπτώσεως των πλειστηριασμών που έχουν ορισθεί να διενεργηθούν με φυσικό τρόπο μετά την 21/2/2018, σε πλειστηριασμούς με ηλεκτρονικά μέσα, μπορεί να διενεργηθεί αμέσως μετά την έναρξη της ισχύος του Ν. 4512/2018 (17/1/2018), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 208 παρ. 2 του νόμου αυτού.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος                    Η Γενική Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας             Ευτυχία Καραστάθη