Εγκύκλιος 7-2018-Προσδιορισμός αξίας δασών

ΘΕΜΑ: ΠΟΛ. 1018/2018 – Προσδιορισμός φορολογητέας αξίας δασών

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλεται συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, η εγκύκλιος ΠΟΛ. 1018/2018 (ΑΔΑ: 62ΝΙ46ΜΠ32-Ω9Σ), με την οποία κοινοποιείται η γνωμοδότηση υπ’ αριθμ. 215/2017 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Τμήμα Β’), με θέμα τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας δασών και δασικών μετά την κατάργηση της διάταξης του άρθρου 6 παρ. 2 Ν. 998/1979 και την αντικατάσταση της παρ. 1 του ιδίου άρθρου από το Ν. 4280/2014.

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα υπ’ αριθμ. 215/2017 γνωμοδότηση ΝΣΚ, ο υπολογισμός της φορολογητέας αξίας δασών, δασικών, χορτολιβαδικών, βραχωδών ή πετρωδών εκτάσεων κ.λπ. γίνεται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 6 Ν. 998/1979, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, δηλ. με βάση τη θέση, τις παραγωγικές, προστατευτικές, υδρονομικές, αισθητικές και λοιπές λειτουργίες τους (και όχι μόνο την παραγωγή ξύλου και βοσκήσιμης ύλης, όπως μέχρι σήμερα προβλέπονταν). Στη δε περίπτωση προσδιορισμού της αξίας εδαφικής έκτασης που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της δασικής νομοθεσίας, όπως π.χ. οι ανέκαθεν γεωργικώς καλλιεργούμενες εκτάσεις, οι τεχνητές δασικές φυτείες ή οι εκτάσεις που έχουν απωλέσει το δασικό τους χαρακτήρα πριν τις 11-6-1975 βάσει διοικητικής πράξης, ο προσδιορισμός γίνεται σύμφωνα με το σύστημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων με αντικειμενικό τρόπο και τα οριζόμενα στον Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών.

Με τιμή

   Ο Πρόεδρος                                                                Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                         Ευτυχία Καραστάθη

Συνημμένα αρχεία: