Εγκύκλιος Συλλόγου 11/2018-Μερική κύρωση δασικού χάρτη Ευβοίας

ΘΕΜΑ: Μερική κύρωση του δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας (ΦΕΚ 30 τευχ. Δ’)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 30/8-2-2018 τευχ. Δ’) η υπ’ αριθμ. 4371/227441/19-12-2017 απόφαση θεώρησης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 7Ν00ΟΡ10–ΚΛΜ) για μερική κύρωση του δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Από την ημερομηνία δημοσίευσης (8-2-2018), οι δασικοί χάρτες για όσα τμήματα θεωρήθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρ. 17 παρ. 2 του Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α), καθίστανται οριστικοί και έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ έναντι κάθε διοικητικής ή δικαστικής αρχής. (Οι οριστικοί δασικοί χάρτες φυλάσσονται και τηρούνται από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Ευβοίας στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών στην ιστοσελίδα της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.. Τα υπόλοιπα τμήματα των αναρτημένων δασικών χαρτών, για τα οποία ασκήθηκαν αντιρρήσεις ή εξαιρέθηκαν βάσει της ως άνω υπ’ αριθμ. 4371/ 227441/19-12-2017 απόφασης θεώρησης της Δ/νσης Δασών Ευβοίας, εμφαίνονται στους προσωρινούς δασικούς χάρτες του άρθρ. 17 παρ. 7 Ν. 3889/2010. Η υπ’ αριθμ. 4371/227441/19-12-2017 απόφαση θεώρησης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας που σας αποστέλλεται δεν περιέχει (λόγω μεγέθους) τους κυρωμένους χάρτες, τους οποίους μπορείτε να κατεβάσετε από το Εθνικό Τυπογραφείο).

Τα τμήματα που θεωρήθηκαν με την ως άνω απόφαση αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παραγρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρ. 3 του Ν. 998/1979, όπως ισχύει. Επί των εκτάσεων αυτών, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην παραγρ. 5 του προαναφερθέντος άρθρ. 3 Ν. 998/1979 ως προς τις χορτολιβαδικές και τις πετρώδεις και βραχώδεις εκτάσεις των περιπτώσεων α’ και β’ της ως άνω παραγράφου.

Περαιτέρω, ως προς τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων εφαρμογή έχει το άρθρο 142 του Ν. 4483/2017, όπως ισχύει, το οποίο τροποποιεί τα άρθρα 17 κα  20 του Ν. 3889/2010, του οποίου το κείμενο  έχει ως κατωτέρω:

Άρθρο 142 [ν. 4483/2017]

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3889/2010

  1. Στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3889/2010 (Α’ 182) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

«Για τις εκτάσεις που δεν περιλαμβάνονται στα στοιχεία που περιγράφονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 13, για τις οποίες δεν έχουν ασκηθεί αντιρρήσεις και δεν περιλαμβάνονται στις εξαιρέσεις του παρόντος άρθρου, το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη θεωρείται οριστικό και βεβαιώνεται με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δασών ότι δεν έχουν ασκηθεί αντιρρήσεις».

  1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Μετά την κύρωση του δασικού χάρτη κάθε μεταβίβαση, σύσταση, αλλοίωση και γενικά κάθε μεταβολή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων, στις δασικές εν γένει εκτάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13, που περιλαμβάνονται σε αυτόν, είναι άκυρη και ανίσχυρη, αν δεν συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας Διεύθυνσης Δασών, με το οποίο βεβαιώνεται ο χαρακτήρας της έκτασης. Το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν εκδίδεται για περιοχές του δασικού χάρτη που δεν περιλαμβάνονται στις δασικές εν γένει εκτάσεις».

  1. Στην παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010 προστίθεται δεύτερο εδάφιο και αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Για περιοχές που στο δασικό χάρτη δεν αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13, το πιστοποιητικό της προηγούμενης παραγράφου αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (A’ 75) επί του τοπογραφικού διαγράμματος, που συνοδεύει τη σχετική πράξη του συμβολαιογράφου, με την οποία δηλώνεται υπευθύνως από τον συντάκτη του ότι το συγκεκριμένο ακίνητο δεν εμπίπτει στις δασικές εν γένει εκτάσεις. Η συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση πρέπει να μνημονεύεται στις πράξεις που συντάσσονται από τους συμβολαιογράφους.

Δεν επιτρέπεται η εγγραφή ή η μετεγγραφή των πράξεων αυτών στα οικεία υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία, αν δεν έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις των ανωτέρω παραγράφων».

  1. Προστίθεται νέα παράγραφος 6 στο άρθρο 20 του ν. 3889/2010 ως εξής:

«6. Δυνατότητα χρήσης των στοιχείων του δασικού χάρτη είτε είναι αναρτημένος είτε κυρωμένος μερικά ή ολικά, παρέχεται σε κάθε δημόσια αρχή μέσω του ειδικού διαδικτυακού τόπου της παραγράφου 11 του άρθρου 13. Αν απαιτείται από κείμενες διατάξεις, εξαιρουμένης της διάταξης της παραγράφου 4, η βεβαίωση του δασικού εν γένει ή μη χαρακτήρα έκτασης ενώπιον του Δημοσίου, των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των υπηρεσιών και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α’ 65), όπως εκάστοτε ισχύει, αυτή πραγματοποιείται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (A’ 75) επί του τοπογραφικού διαγράμματος, που αφορά το συγκεκριμένο ακίνητο από τον συντάκτη του. Στη δήλωση αναφέρεται υποχρεωτικά αν ο χαρακτηρισμός της έκτασης ως δασικής ή μη έχει προσωρινή ή οριστική ισχύ, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο δασικός χάρτης».

Με τιμή

     Ο Πρόεδρος                                                               Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                            Ευτυχία Καραστάθη

Συνημμένα αρχεία: