Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

ΘΕΜΑ: 1) Αναστολή εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 67/2015 μέχρι 30-4-2015 και 2) Υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων σχετικά με το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στις 9-11-2015 ο Ν. 4342/2015 (Α 143) με τίτλο «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», κ.λπ.», ο οποίος περιλαμβάνει και διατάξεις συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος. Ειδικώτερα:

1) Με το άρθρο 56 του παραπάνω νόμου αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 11 του ένατου άρθρου του πρώτου άρθρου του Ν. 4335/2015 (Α 87) ως εξής: «Η εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 67/2015 (Α’ 110) που καθορίζει τη «Διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης και περιλήψεων πράξεων και δηλώσεων στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων – Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ-ΤΑΝ)» αναστέλλεται μέχρι 30.4.2016. Για το χρονικό διάστημα από 1.11.2015 μέχρι 30.4.2016, οι δημοσιεύσεις που αφορούν στους πλειστηριασμούς της Αθήνας και του Πειραιά θα γίνονται στο «ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ» του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, ενώ οι δημοσιεύσεις που αφορούν στους πλειστηριασμούς της λοιπής επικράτειας σε κύριο φύλλο καθημερινής εφημερίδας που εκδίδεται στον τόπο του πλειστηριασμού, είτε στον Δήμο είτε στην Περιφερειακή Ενότητα.».

2) Με το άρθρ. 58 παρ. 3 αντικαταστάθηκε το άρθρ. 14 παρ. 3 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Β 407/2010), που αφορά στις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων σχετικά με το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο άρθρο 14 παρ. 3 έχει πλέον ως εξής:

«3. Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ. Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).».

Η ισχύς της ανωτέρω διάταξης αρχίζει από τη δημοσίευση του Ν. 4342/2015  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 9-11-2015. Επισημαίνεται όμως ότι όσα συμβόλαια συντάχθηκαν από την έναρξη ισχύος του νόμου μέχρι και σήμερα χωρίς την τήρηση της προβλεπομένης υποχρέωσης μνημόνευσης και επισύναψης του ΠΕΑ δεν πάσχουν από ακυρότητα.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Η Γενική Γραμματέας
Ευτυχία Καραστάθη