Εγκύκλιος Συλλόγου 15/2018 – Επαγγελματικά Ταμεία Ασφάλισης

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Στο παρακάτω link παρέχονται πληροφορίες για το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ).

Link: https://opf.gr/interest/index.html

Όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί ανατρέχοντας στο παρακάτω link (το οποίο εμπεριέχει μια  σύντομη παρουσίαση), να ενημερωθεί για το πλαίσιο λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Ελλάδα (λειτουργία, φορολογικό πλαίσιο, οφέλη συμμετοχής, διαδικασία σύστασης) και να εκδηλώσει, εφόσον το επιθυμεί, την πρόθεσή συμμετοχής του, συμπληρώνοντας τα στοιχεία του, στο πεδίο «Δήλωση Ενδιαφέροντος»

     Κατωτέρω αναφέρονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά του Ταμείου Επαγγελματι- κής Ασφάλισης:

 • Τα ΤΕΑ αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με αυτορρυθμιζόμενα και αυτοδιοικούμενα, με σκοπό την παροχή επαγγελματικής ασφαλιστικής προστασίας πέραν της παρεχόμενης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.
 • Τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας ως προς την νομιμότητα, φερεγγυότητα και προστασία των συμφερόντων των ασφαλισμένων και υπό στον έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής ως προς την βιωσιμότητα σε σχέση με το πρόγραμμα παροχών και επενδύσεων.
 • Δεν έχουν καμία σύνδεση με τον ΕΦΚΑ και αποτελούν συμπληρωματική ασφαλιστική προστασία πέραν της υποχρεωτικής ασφάλισης.
 • Συστήνονται σε εθελοντική βάση.
 • Βασίζονται στην επαγγελματική ιδιότητα (κλάδος απασχόλησης των μελών).
 • Βασική προϋπόθεση είναι η συμμετοχή τουλάχιστον 100 μελών.
 • Λειτουργούν με βάση το Κεφαλαιοποιητικό σύστημα.
 • Οι επενδύσεις εποπτεύονται και ελέγχονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
 • Τα οικονομικά στοιχεία και καταστάσεις ελέγχονται από ορκωτούς λογιστές.
 • Η λειτουργία τους ρυθμίζεται από καταστατικό το ελάχιστο περιεχόμενο του οποίου ορίζεται στον Ν.3029/2002.
 • Η στρατηγική του ΤΕΑ αποφασίζεται, εκφράζεται και κρίνεται από τα ίδια του τα μέλη.
 • Υπάρχει άμεση ενημέρωση και απόλυτη διαφάνεια καθώς όλες οι πληροφορίες αναρτώνται στο site του ταμείου.
 • Συμφέρει φορολογικά καθώς προβλέπεται από τον Νόμο και παρέχεται 100% Φορολογική Έκπτωση των εισφορών των μελών καθώς και 100% Φορολογική Απαλλαγή των Εφάπαξ Παροχών.

 Με τιμή

             O Πρόεδρος                                                                                     Η Γενική Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                                               Ευτυχία Καραστάθη