Εγκύκλιος Συλλόγου 17/2018 – Μεταφορά έδρας

Θ Ε Μ Α:  Μεταφορά έδρας μιας θέσης συμβολαιογράφου από τη Δημοτική Ενότητα

                    Αχαρνών του Δήμου Αχαρνών στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων του

                    Δήμου Φυλής

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε, ότι με το υπ’ αριθμ. 23/2018 Προεδρικό Διάταγμα, που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 45/τ.Α΄/15.03.2018 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, μεταφέρθηκε η έδρα μιας θέσης συμβολαιογράφου του Ειρηνοδικείου Αχαρνών από τη Δημοτική Ενότητα Αχαρνών του Δήμου Αχαρνών στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής της ίδιας ειρηνοδικειακής περιφέρειας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» (Φ.Ε.Κ. 96/Α΄/2000), όπως μας πληροφόρησε η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Δικαιοσύνης με το υπ’ αρ. πρωτ. 16262/20.03.2018 έγγραφό της.

            Οι ενδιαφερόμενοι (συμβολαιογράφοι Ειρηνοδικείου Αχαρνών, με έδρα τις Αχαρνές), που επιθυμούν να μετακινηθούν στη νέα έδρα, πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση μεταφοράς της έδρας τους στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (Γεν. Διεύθυνση Α΄, Διεύθυνση Δ1, Τμήμα Α4, Μεσογείων 96 – 115 27 Αθήνα).

            Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης (τηλ. 210 7767234, fax 210 7767450).

   Με τιμή

    Ο Πρόεδρος                                                            Η Γενική Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                        Ευτυχία Καραστάθη

Συνημμένα αρχεία: