Εγκύκλιος Συλλόγου 18/2018 – Ν.4531/2018 Αμοιβές χαρτόσημο στα συναινετικά διαζύγια

ΘΕΜΑ: Ν. 4531/2018 (ΦΕΚ 62/5-4-2018 τευχ. Α’) – Συναινετικά διαζύγια (Παράσταση δικηγόρων, συμβολαιογραφικά δικαιώματα και χαρτόσημο)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 62/5-4-2018 Α’) ο Ν. 4531/2018 με τίτλο «Ι) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ) Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης–πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση–πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις».

Στο άρθρο 28 του ως άνω Ν. 4531/2018 περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν στις δικηγορικές αμοιβές, τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα και το χαρτόσημο στη συμβολαιογραφική πράξη βεβαίωσης της συναινετικής λύσης γάμου. Το κείμενο του άρθρου 28 έχει ως κατωτέρω:


Άρθρο 28 Διατάξεις που αφορούν τα συναινετικά διαζύγια

  1. Στο Παράρτημα ΙΙ με τίτλο «ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ» του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α’ 208) προστίθεται η φράση: «ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΥΣΗΣ ΓΑΜΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ 321 ευρώ».
  2. Στην περίπτωση δ’ του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 111376/11.1.2012 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Καθορισμός δικαιωμάτων συμβολαιογράφων» (Β’ 13), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Για την πράξη με την οποία βεβαιώνεται η λύση του γάμου και επικυρώνονται οι έγγραφες συμφωνίες των συζύγων οφείλονται πάγια δικαιώματα και δεν καταβάλλεται τέλος χαρτοσήμου για αυτές».

Η ισχύς του παραπάνω άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ (άρθρο 47).


Με τιμή

             Ο Πρόεδρος                                                              Η Γενική Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                         Ευτυχία Καραστάθη