Εγκύκλιος Συλλόγου 13/2015 – Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Όπως προαναφέρθηκε με την υπ’ αριθμ. 12/26-11-2015 εγκύκλιο  μας και ειδικότερα σχετικά με τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) «Η ισχύς της ανωτέρω διάταξης αρχίζει από τη δημοσίευση του Ν. 4342/2015 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 9-11-2015. Επισημαίνεται όμως ότι όσα συμβόλαια συντάχθηκαν από την έναρξη ισχύος του νόμου μέχρι και σήμερα χωρίς την τήρηση της προβλεπομένης υποχρέωσης μνημόνευσης και επισύναψης του ΠΕΑ δεν πάσχουν από ακυρότητα».

Διευκρινίζεται ότι τα συμβόλαια αυτά δεν πάσχουν ακυρότητας διότι η διάταξη του άρθρου 58 παρ. 3 του Ν. 4342/2015, η οποία αντικατέστησε την διάταξη του άρθρου 14 παρ. 3 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, έχει ακριβώς την ίδια διατύπωση με την διάταξη του άρθρου 14 παρ. 3 του ΚΕΝΑΚ ως προς τις υποχρεώσεις του συμβολαιογράφου κατά την κατάρτιση συμβολαίων αγοραπωλησίας ακινήτων και συνεπώς δεν επήλθε καμία μεταβολή στα μέχρι της 9-11-2015 ισχύοντα. Επομένως, εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθμ. 2366/5-1-2011 εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ, κατά την οποία: «Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξης αγοραπωλησίας πλήρως αποπερατωμένου ακινήτου (ενιαίου ή τμήματος) υποχρεούται να ελέγξει την εγκυρότητα του ΠΕΑ από το πληροφοριακό σύστημα του Αρχείου Επιθεώρησης Κτιρίων της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να προσαρτήσει το έντυπο απόσπασμα ΠΕΑ, που εκδίδεται από το παραπάνω πληροφοριακό σύστημα και περιέχει τα βασικά στοιχεία του ΠΕΑ. Η υλική πράξη της παράδοσης – παραλαβής ΠΕΑ δηλώνεται από τους συμβαλλομένους ενώπιον συμβολαιογράφου, συντάσσεται δε και υπογράφεται σχετική πράξη».

Άλλωστε, τόσο από τις διατάξεις του προϊσχύσαντος Ν. 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίων κ.λπ.» (ΦΕΚ 89/12-5-2008 τευχ. Α’), όσο και από τις διατάξεις του ισχύοντος Ν. 4122/2013 «Ενεργειακή   Απόδοση Κτιρίων, κ.λπ.» (ΦΕΚ 42/19-2-2013 τευχ. Α’) και  από  τις  διατάξεις  του ΚΕΝΑΚ δεν απαγγέλλεται ακυρότητα των συμβολαίων αγοραπωλησίας ακινήτων σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων αυτών.