Εγκύκλιος Συλλόγου 19/2018 – Υπουργική απόφαση για μελέτη στατικής επάρκειας

ΘΕΜΑ: Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507/2018 “Εφαρμογή της παρ. η’ του άρθρου 99 του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 167)” (ΦΕΚ 1643 Β)

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας κοινοποιούμε συνημμένα την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507/2-4-2018 του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο “Εφαρμογή της παρ. η’ του άρθρου 99 του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167)”, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1643/11-5-2018 τευχ. Β’.

Η ως άνω Υπουργική απόφαση, που ισχύει από τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ (άρθρο 5), ρυθμίζει τα θέματα σχετικά με το στατικό έλεγχο αυθαίρετων κατασκευών, οι οποίες υπάγονται στο Ν. 4495/2017 για την προστασία και τον έλεγχο του δομημένου περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, καθορίζει τις προϋποθέσεις για την απαίτηση μελέτης στατικής επάρκειας, το περιεχόμενο αυτής, τη διαδικασία υποβολής της, καθώς και τη διαδικασία ενίσχυσης του κτηρίου στις περιπτώσεις στατικής ανεπάρκειας.

Στο άρθρο 1 της ως άνω Υ.Α. α) απαριθμούνται οι περιπτώσεις, όπου απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας σε αυθαίρετες κατασκευές και β) προσδιορίζονται οι κανονισμοί πραγματοποίησής της. Το περιεχόμενο της μελέτης αυτής προσδιορίζεται στο άρθρο 3, όπου επιπλέον ορίζεται ότι η έκθεση αποτίμησης για τη στατική επάρκεια κοινοποιείται υποχρεωτικά στον αιτούντα την υπαγωγή, συνοδεύει τη βεβαίωση του μηχανικού σε κάθε δικαιοπραξία, συμπληρώνεται στο πληροφοριακό σύστημα υπαγωγής των αυθαιρέτων και πρέπει να αναφέρεται στην τεχνική έκθεση και βεβαίωση του μηχανικού.

Περαιτέρω, ιδιαίτερης σημασίας για τους συμβολαιογράφους έχει και το άρθρο 2 της Υπουργικής Απόφασης, που φέρει τον τίτλο «Προϋποθέσεις για τη μη απαίτηση μελέτης στατικής επάρκειας», στο οποίο περιλαμβάνονται οι δώδεκα (12) περιπτώσεις, όπου αντί για μελέτη στατικής επάρκειας απαιτείται τεχνική έκθεση αρμοδίου μηχανικού, όπως λ.χ. η μετατροπή ημιυπαιθρίου ή πιλοτής σε κλειστό χώρο, η κατασκευή κτηρίου στο δώμα, η αυθαίρετη κατασκευή παταριού ή υπογείου, η συνολική αυθαίρετη κατασκευή ανά διηρημένη ιδιοκτησία να είναι μέχρι 25 τ.μ. κ.λπ..

 


Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                    Ευτυχία Καραστάθη

Συνημμένα αρχεία: